ࡱ> Rbjbj2-- HH8$\j4]]]]]$@`i]]4$]]]]% #EUu :0j xjjH W: 02000t^Yc[kNupeSkNu TUS0 ؚ-NkNu268 T R-NkNu306 T( * :NsYu) ؚ N(1)s H^* 1g ^0ueRss*R lzpg gVWS*s݄w 4T_l_ Ng[ ĞN* gt]Hm*u Of_* Hqq*4TGo` hgk hg^*ѐ\*Y[QRp sNf hgIS* f*H ^ RqZ*m_gs*s Hvf*"a _l0N* hTge Xosq s`i hg~ ؚ N(2)s Qq*ޏePf Ği * !^ _GWN*Fzz hgQ ѐ Ğyh 9^*sm[ ĞQR*s^ bSe* HsO* _*H?u _hf6q* UNSl_ c1$gd%M   & ( 6 8 D F P R b d p r t v z  ششش"huvB*KHOJQJaJo(ph(h%MhuvB*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph@   2 4 8 N P ` b h j n p r t x z $ & * , 2 4 8 : F H 봢봢"huvB*KHOJQJaJo(ph(h%MhuvB*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph@H J T V h j r t x z  : < @ B H J N P \ ^ p r | ~ ִִִִִִh%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph(h.h.B*KHOJQJaJo(phF ,.>@LNTV`bxz~ "(*026@BFHVXjlxzƱرررررررررررررررررررƱرررh%Mh%MB*KHaJph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph"huvB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%MhuvB*KHOJQJaJo(ph@<>BDJLPRXZprvx~봡(h%MhuvB*KHOJQJaJo(ph%h.h.B*KHOJQJaJph(h.h%MB*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph7>&4f,(px>v1$gd%M "$&24>@DFLNRT~ش؍"h.B*KHOJQJaJo(ph(h%Mh.B*KHOJQJaJo(ph(h.h.B*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph7 *,248:BDFRTdfvx*,028:>@LNZƱh%Mh%MB*KHaJph(h.h.B*KHOJQJaJo(ph"h.B*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph@Z\np&(248:<>BLNRT`bhjnpvxش"huvB*KHOJQJaJo(ph(huvhuvB*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph@&(>@PRXZdflnptv|~(huvhuvB*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(phG&(@BZ\tvxz| &(24<>HJNPR۳۠ۋx%hthtB*KHOJQJaJph(hth%MB*KHOJQJaJo(ph%hthBL1B*KHOJQJaJph(hthtB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph/RVX\^`bdfprvxz~뮙rcrh%Mh%MB*KHaJph(hthtB*KHOJQJaJo(ph"huvB*KHOJQJaJo(ph(huvh%MB*KHOJQJaJo(ph(huvhuvB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(hth%MB*KHOJQJaJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph *,02>@LNTV`btvz| &(,.0ٷٷٷٷh%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph"htB*KHOJQJaJo(phBv@zBzHp:R "!!!!1$gd%M0246:<>@DFRT`bhjtv&(46BD\^xzįh%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph"hQB*KHOJQJaJo(ph(hQh%MB*KHOJQJaJo(ph(hQhQB*KHOJQJaJo(ph7z(*.068@BLNRTVX\fhrt~봢ؐ"hnfB*KHOJQJaJo(ph"huvB*KHOJQJaJo(ph(huvhuvB*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph6 &(248:>@JLVXbdnpxzִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִ"hnfB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(phh%Mh%MB*KHaJph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph(hnfhnfB*KHOJQJaJo(ph? $&*,24FHLNZ\hjvxȳȳȳȳȳȳȳȳȒ}ȳȳȳȳȳȳȳȳȳȳ(hnfhnfB*KHOJQJaJo(ph"hnfB*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph$hnfh%MB*KHOJQJo(ph!hnfhnfB*KHOJQJph1*,02>@FHLNZ\hjnptv|~ "$(*028:>@BD(huvhuvB*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(phFDHXZ`bfhnptv|~   ( * P R b d p r ٷٷٷƦٷٷ$h)?h%MB*KHOJQJo(ph!h)?h)?B*KHOJQJphh%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph"huvB*KHOJQJaJo(ph: !! !!!!!! !"!,!.!8!:!>!@!F!H!R!T!X!Z!`!b!l!n!x!z!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ñآآآآh%Mh%MB*KHaJph"h)?B*KHOJQJaJo(ph(h)?h)?B*KHOJQJaJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph@!!!!!""" """$"("*"4"6":"<"B"D"H"J"P"R"b"d"v"x"|"~"""""""""""""""""""""""## # #"#$#.#0#:#<#N#P#V#X#(hToDhToDB*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph@!*"""P### $l$$0%l%p%t%%%%@&&'t''>((((P))*~*1$gd%MX#Z#\#f#h#l#n#t#v#######################$$$ $$$ $"$&$($.$0$4$6$<$>$H$J$X$Z$ƳƳƳƳƤƤƳƳƳƳƳƳƳƳƳƤƳƳƳƳƳƳƳƑ$hToDh%MB*KHOJQJo(phh%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph"hToDB*KHOJQJaJo(ph$hToDh%MB*KHOJQJo(ph2Z$\$^$`$d$j$l$p$r$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$% % %%%%%.%0%:%<%F%H%L%N%T%V%`%b%j%l%n%p%r%t%v%̹̤̤̤̤̤̤̤̤̤̤̤̤̤̤̤̤̤̤h%Mh%MB*KHaJph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph$hToDh%MB*KHOJQJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph!hToDhToDB*KHOJQJphhToDB*KHOJQJo(ph5v%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&& &&&&& &&&(&,&.&4&6&:&<&>&@&D&F&L&N&R&T&`&b&d&f&n&p&|&~&&&&&&&&&&&&Ӳӟӟӟӟӟӟӟӟӟӟӟӟӟӟӟӟӟӟӟӟӟӟӟӟ$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph"huvB*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph.h%Mh%M5B*KHOJQJ\aJo(ph>&&&&&&&&&& ' '''2'4'8':'F'H'N'P'`'b'd'f'n'p'r't'x'z''''''''''''''''''((( ((6(8(<(>(H(J(N(P(b(d(h(j(p(r(((((((((((((h%Mh%MB*KHaJph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(phO(((((((((((((())))))$)&).)0)>)@)H)J)L)N)P)V)X)`)b)n)p)v)x)|)~)))))))))))))))))))))******.*0*@*B*P*ش(hL@hL@B*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(phGP*R*Z*\*h*j*v*x*|*~************************ + +++++*+,+D+F+H+J+N+P+R+V+X+\+^+j+l+n+~++++++++++ط(hL@hL@B*KHOJQJaJo(ph"hL@B*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph@~**J++++F,,-p-->....8//0l00<1111<22 3r33@41$gd%M+++++++++++++++, ,,,2,4,:,<,D,F,P,R,\,^,z,|,,,,,,,,,,,,,,,,,-- ------&-(->-@-D-F-R-T-Z-\-f-h-n-p-t-v----------h%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(phO----------------....$.&.6.8.<.>.D.F.N.P.V.X.\.^.h.j.l.n.|.~..................ط(h1h1B*KHOJQJaJo(ph"huvB*KHOJQJaJo(ph"h1B*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph8........... / //////&/(/./0/6/8//P/R/b/d/j/l/v/x/|/~////////롐}mh1B*KHOJQJo(ph$h1h%MB*KHOJQJo(ph!h1h1B*KHOJQJph$h1h%MB*KHOJQJo(phh%Mh%MB*KHaJph(h1h1B* KHOJQJaJo(phP$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph*/////////////////0000000$0&02040:0<0L0N0P0f0h0j0l0p0r0~000000000000000000000011 1111(1*1:1<1@1h%Mh%MB*KHaJph(h1h1B*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(phG@1B1N1P1\1^1|1~111111111111111111111222 222 2"2&2(24262:2<2@2B2`2b2r2t2222222222222222222222222233 33h%Mh%MB*KHaJph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(phL33 3$3.3034363<3>3F3H3L3P3R3^3`3f3h3l3n3p3r3v3x3~333333333333333333333333334444*4,484:4>4@4D4F4L4N4ıııııııĢıııııııııĢııııııĢııh%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph(hdDhdDB*KHOJQJaJo(ph"hdDB*KHOJQJaJo(ph@N4R4T4f4h444444444444444555555"5$5&5(585:5@5B5F5H5N5P5T5V5\5^5t5v555555555555555555555555555,.DFVX\Uh%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(phN@4444(555^†(‡(bȉ(Š*X :H1$gd%M _eK _ ѐ)Y6q*SV:_ _=NZ*ѐf[ Oޏ* _)P*upg gYOe*"e S H{v Hfp 4TR 4TX 4T[*Hg*fep Ngw*ѐOei gp H"k* Ğ~t*闠Y*gz Ngx [e _x 4TeV*HOp sSf9N*ѐk SY!` ؚ N(7)s wZ*HSf# HesO H1u2u*NgWf %Ne*H9N*s_>j* Hs v6q Ğc NgR*ѐSfVf gLq H!`*whY* hgPN lvfvf*V[l dl[ ؚQRe*_*cZ*ёvf* O Heyޘ gk Nge m Hg_*g0N*Ğ ^ ss^* qq hT`{*XoSf=N*_:c Hw h f[*HpQޘ [Qe* 4TP[eP SS_[ 4Te Sss*gb%f*HN R*g`R 4TP[e U*ml !v*HR` H q _m*SUO s Ng֔ Rkp+lvS ؚ N(8)s ѐ*UOfNGY 1g``*!9N~*&*g]*HgZ*!* N.Z*fN gNN*HCQZ*H*Ngup*Ngm* g5m!`* Npg 8lgZ*퐼Rl_*geHo* YOhf`*yk*:*H*H`)P*H܀݄*Hmg*us* 1ggN**mOsO*gSfN ёim _S*st*Ht* _xx* gN zk gmg H* ѐUZ*4T*Ng0q m_gZ* ѐӄ`*[st*glPN 02002t^kNupeNkNu TUS0 2002t^kNupe:N623N0 ؚ N(1)s gONS ёf* *m=N*g* bSs* H] gVj_ ĞKQp UkxQ* _*s ѐpQwc* NgZ* g*NgR 4ThTR`* ѐNSq^l_* Hxѐ*He Nghf8n*Ng3tR gh_*ѐ*[* UO p ĞN7u*Ğ _#kTf 4TQ* gf 4TOޘ NgV_f3uEu*ѐ g9N*sY*Hs* eq_ ѐ>fe O\ Hlb^ He_[T _l\ H V hT/cNSRSfsO H\* \g/cN ؚ N(2)s HSf{ gz gGW Ow g* RpOe*"k ѐ1qvf* _y*gVĖ Hq\ NgAs*!PR_? H[ 4T YOb etQ Heek4Z*Ğs* g7u*Hf Hy U_O Ğ`{*ĞQVf*uz pQiq* Ğk g*g^N S^ZwZ*c*s gN*y5 gqsO*H _ ݄~t* 3t3t* fNSi]ZZ*bS[n gŖgZ* Ğ. ёfmg _[ [NS \Θ ѐNS _u* ؚ N(3)s ς̑ gpp sm* s#W g>ogGQ*jltf*_lup* _NSؚ *4TOepg*RV H\* ghT*gSf9N*s* Us*Ngz 4T 4Ts*g*ѐy _ ѐl_ z hT2uĞpdW ѐFkwZ* _lSfe*ѐs^AQ zKQ ss dle .esO*g[ g*H_imhZ*Ye s_:_ ĞOk Hfqp*H HhUZ*Ngvѐk s)P*z_ 4TpgL _ !os _[ ؚ N(4)s H[& ѐNSW Hvf*gN g*Sё* _sOOe*s3t* e^s^ Z*sx RdW gOe*gy*ѐ _PN* hg^ Y#W\ gb3t*pQ[*HwZ*g[ bSiWS _z` ѐeVf ѐ* znQ*! ge Ğ+Y 퐠Vf*Hp zZ*4Tq*.v\*hg_[ He H! HR Hey Ve^ H f Ğ z 8n:_ fp ^ HEf !_*Xohf gg_* s HW ؚ N(5)s ѐeN Ng_y*Hq*HSfT*HRNhgy!`*4bhfb V VQ _^ `lhi*v[] ge*zd_ 4Te*hTg_ _R* _FQLqgs HN*Ng_ R\g pQge YWf gOe Pۏ g&^*ghg^ s_& e*_^ _(_ Ox=N* Hs*HOe*g Vo s0N Y[^W Ğm*HY*3 He*g\[ %NVf ĞbQ*O \ s f Ng&u SR \gs* ؚ N(6)s Hk gxQ*S*Hlb* _-ng gwZ*Hvf*YZ _lb H[e Ğ_f em i*_l* _Zq*QR* _VZ*gCQ g Ngvte*Hy\Z 4T*H`i Hr\ Ğ gёs 4T f g=N*Ng:_ *mwc*R R ĞsOf*[_[ g~*'k3V XobKN*H[Z*ѐ[i _O hg^ hO픠gsO _RV*[ ef *PyGW* S~%f N sN*Wk ؚ N(7)s gQ*S*gm*Y[O g*HFk u _^ H:cN g Ğec hgSfN*s[[ ѐeW*H䔇[f SP[e S^ ѐ*gzCQ Rupvf*sze H!`[*Hq{* ёwc* _l`*_* Hk ؚ gUO*u[ Hga* ]N`*:_*~e YOv^ ~RNS)P* _NSe gp Hsnt*HT Hޘ Ng HR XohgVGY gS* ѐZ "ޏ\ >Y*g`m gq* ؚ N(8)s gW _?e HOe*wvf*u3*hgN Hl_l_ ge* ĞTf s &i*AyVf gz` ĞNSN Wpg ySf9N* /cÔ HIS*Y*HyĖ HY*g~ Ğ^ .e bS Y[^ hg^*Y[`6q*HeCQ gN wN *Pvf* Hyq*Ğ4Z*Uwc*Nm*jlm z f g g4lN* hTm*т Ğ`*hT*Re Hgp*gOpg g H~ ѐ[ ؚ N(9)s NgCQN Y[\ ѐ*ewc "i` ss* Ğޘ H[q* gs*bSH~*s[T 1gQ %NR` %N~t*4TE\ Hs*^eHTZ*g-N H*S*sf[HQ 1gNSO zO _R _fk HP[g* _Y*eyvUOr N* swmk*H T*%Ne "^bHQ*'k3*Tg픠 NgE^ HP[N jwc _lee*Hf hg\Q _^ _BYT NgsO* ѐim ؚ N(10)s y fv HSfO\* sSfs*Ybg*BeY*hg*g#* _NS*4Z* sP[*4TΏ*g‡Ƈȇ·Ї&(,.:<HJVX^`pr~ĈȈʈΈЈȶۏz(h)sh)sB*KHOJQJaJo(ph"h)sB*KHOJQJaJo(ph(huvhuvB*KHOJQJaJo(ph"huvB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph0ЈԈֈ܈ވ "$0248:>@FHLNZ\`bfhtv|~Ɖȉ뷢؏뷢$h)sh)sB*KHOJQJo(ph(h)sh)sB*KHOJQJaJo(ph"h)sB*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph8 $&(DFLNRTbdnpvx|~ŠƊȊΊЊôâش{ش"hHB*KHOJQJaJo(ph(hHhHB*KHOJQJaJo(ph"h)sB*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph(h)sh)sB*KHOJQJaJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph0"$(*46:<NPZ\`bhjtvz|Ƌȋ΋Ћ ط؍(h/h/B*KHOJQJaJo(ph(h)sh)sB*KHOJQJaJo(ph"h)sB*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph7 $&(,.04DFVX\^df|~ƌȌ̌Ό $&,.248:FH^`dfxz~رآآآآآh%Mh%MB*KHaJph(h/h/B*KHOJQJaJo(ph"h/B*KHOJQJaJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph@ԍ֍ڍ܍ "46FHRVXZ\^bdjl|~ط(h/h/B*KHOJQJaJo(ph"h/B*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph@HTX&\ԒFzHv 1$`gd%M1$gd%M̎ΎԎ֎ "$(*<>NPRTdflnrtٱٱٱٱ٢{ٱٱٱٱٱٱٱ٢ٱٱٱٱٱٱٱٱ(hHhHB*KHOJQJaJo(ph"hHB*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h/h/B*KHOJQJaJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph"h/B*KHOJQJaJo(ph0ԏ֏ޏ"$(*0268JLVX\^`dfpr|~ȐʐΐА֐ؐɴ"h/B*KHOJQJaJo(ph(h/h/B*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(phh%Mh%MB*KHaJph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph@ $&0268>@JLPRXZdfprvx~Ƒȑ̑Αԑ֑ڑܑ*,طط(h/h/B*KHOJQJaJo(ph"h/B*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph@,248:@BFHTVZ\fhjnprxzȒطx`.h%Mh%M5B*KHOJQJ\aJo(ph(h/h%MB*KHOJQJaJo(ph(hHhHB*KHOJQJaJo(ph(h/h/B*KHOJQJaJo(ph"h/B*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph!ȒΒҒԒ (*DFVX^`|~ʓ̓ΓГؓړ $&,.RTXZ\^bfٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷ$h%Mh%MB*KHOJQJo(phh%Mh%MB*KHaJph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(phEfhrtxz~”ȔʔԔ֔ڔܔ&(46BDFHNPdftvЕҕ֕ؕ "$&:ִִִִִִh%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph(hhB*KHOJQJaJo(phGNzڗ JtL<Jt؞ $1$a$gd%M1$gd%M:<HJLNRT`btvz|ʖ̖֖ؖܖޖ ",.24@BHJVXZ`brtɷط(hhB*KHOJQJaJo(ph%hhB*KHOJQJaJph"hB*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph8txzؗڗ 8:FHTVXZhjnpvx̘Θؘژǵ$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph(h%MhB*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph@$&*,DFHJZ\bdęƙʙؙ̙ڙ $&*,>@DFHJRT`bhjnprtz|ΚК"hB*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(phHКؚ֚ &(.046BDPRXZ^`fhxz~›ƛț֛؛ 8:@BFHJLPRXZdfph%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(phOprœĜܜޜ (*68:<HJ`bfhjnpz|ҝԝڝܝ"hB*KHOJQJaJo(ph(hhB*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph> ,.46:<`bnprtxzĞƞȞ֞؞ܞޞ &(,.ִִãÐÐÐÐÐÐÐ!hh%MB*KHOJQJph$hh%MB*KHOJQJo(ph!hhB*KHOJQJphh%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph(hh%MB*KHOJQJaJo(ph2.46:<>HJNP\^prvxğƟҟԟڟܟ"$&(,.FHfhlntŶڡŶŶŶŶ(hhB*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph$hh%MB*KHOJQJo(ph?؞>(X"Tbʢ*Z¤|J1$gd%M $1$a$gd%Mtvz|РҠؠڠޠ"$(*68>@DFRTVX\^bdtv|Ʊ{(hhB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph(hZhZB*KHOJQJaJo(ph"hZB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph0|~̡Ρ֡ء "24@BHJNPRT`bfhnpz|ĢƢȢش%hZhZB*KHOJQJaJph(hZh%MB*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph?Ȣʢڢܢ$&(*FHNPfh~ȣʣ̣Σܣޣ02:<BDTVXZ^"hZB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJphB^`dfjlxz¤ƤȤ"$028:>@FHLNTVZ\tvz|ׯׯׯׯׯׯנׯׯׯׯננׯׯׯׯׯׯׯׯׯׯׯנׯh%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(hZh%MB*KHOJQJaJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph%hZhZB*KHOJQJaJph7Хҥ $&*,DFHJNP\^jlrt~ĦƦ̦Φئڦަ "ִִִִh%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph(h||h||B*KHOJQJaJo(phG"(*.0BDHJPRhjz|~ȧʧΧЧܧާ "$46BDPRXZjlnptv|~ШҨ֨بh%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(phJ pҨ<xܪ>|ЬJ|D n԰@ $1$a$gd%M1$gd%M &(46:<FHLNTVZ\jlz|ܩީ(*HJTV`blnvxִִִִִִh%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph(h||h||B*KHOJQJaJo(phGȪʪЪҪڪܪ ",.46<>BDPRXZ^`fhlntvz|ԫ֫ *,ش(h||h||B*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(phG,0246>@LNTV`bfhnptvz|ƬȬάЬެ "$.046BDHJNP\^jlrt~h%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(phNԭ֭ "$.046BDJLPRdfprvxz|̮ήЮԮ֮ڮܮִִִִh%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph(h||h||B*KHOJQJaJo(phG 8:BDHJNPVX`bnpr|~¯įʯ̯Яүޯ ɷ(h||h||B*KHOJQJaJo(ph"h||B*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph@68>@JLVX\^dflnrtz|°Ȱʰ̰ΰҰ԰ذڰطؐ{(h||h||B*KHOJQJaJo(ph"h||B*KHOJQJaJo(ph(hHhHB*KHOJQJaJo(ph"hHB*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph0 &(8:>@DFLNXZ^`fhlntvz|ıƱ̱αޱ ط"h||B*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(phE@ Z^bdhjnptvz|~gddD1$gd$1$gd%M $1$a$gd%M$&*,>@DFLNRTXZ\^`bdfjlprvx~ִִִhjhU h%Mo(h%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph(h||h||B*KHOJQJaJo(ph0182P. A!"#$%S b 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~PJ_HmH nHsH tHJ`J cke $1$a$ CJKH_HaJmH nHsH tH$A $ ؞k=W[SOBiB nfh3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!mQtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرhF[x=ޝzvg53NjHHzZ $ʯI)*E_N&IA!>Ǽ3xN>UWL0Č߫߿z}rx{h9T8T/χ?xY'~3S~O_|w)ӈHt=a+d NG1-RlƁ1RJwT蠯M1K"o he˓ێ½PL-|%EhY7'qP.\L=dqķ3Iofi.ñBRb-JP_pG ݢiKtdӌhFio7;7Q2ȾD>a/Q>XW ˔M_uHq)h +:Viw4rBqϫ"r!2laCbU|!8^8>ܠ,AбVt׎~ls14_=,ɬožTV G"ѦbH'.4x޵w-ϷE|F;v`b3"G 'e\fHO '$i_wp >*8i&LY%\,xҕ= r6f 3Tʅ):ªZKLs&C Mܛ0 [˫p@ע`j۽7 YHxHicT5Ar@HZAZC}i' RQ\m,zo,gQu{Y\,Nר/=L _.̇Y7C6-fSh62"5NHT[X65̫4X%Yֳ2fkhi~tCKF#b +w1m|4`!:U!p5a:~{4mmio ήc8mDJpSǹ橠V1?#Si?3E'pS2W`qB]( 08w nA[s)k8= Aa?R dڒɾcUӽ˲d)#Queb}C!&i0>4S7{z F} 4sKvUKoȳh~1jYUVH5U8Vk;֜L9ŰD ?*|FL "A3>g]dm2iVֵ褽mg ;-  H ZR0zD !X#Z$v%&(P*+-./@13N4\Ј ,Ȓf:tКp.t|Ȣ^", !#$%&'()+,-./012456789;<=>?@AZ[\]^_`bcdefgijklmnoqrstuvxyz{|}~>v!~*@4H؞@"*3:Bahpw@ @ 0( B S ?H0(  '*+/2469:;>ADGJMNPQTUWX[^adgjknqrtux{~ !"#&),/023679:=@CFIJLMPQSTUVXY\_bcefiloru{|} !"$%()+,/258:;=>ABDEHKNQTUWX[^adghjkmpstvwz{}~  !$%'(+.147:=>@ADEGHJKMNQTWZ]^`adgjmpsvwyz|  "#&')*-0369:<=@ACDGHJKNQRUX[^adgjmpsvy|  $'(*+.1369:<=@ACDGHJKNQTUWX[\^_bcefghjknoqruvxy|}  '(*+./125689<?BEGHJKNQTUWX[^abdehikloprsvwyz|  !"%(+,./258:<=BEHKNOQRUX[^abdehiklnqtwz{}~  !$%'(+.147:;<>?BCEFILORUVXY\]_`cdfgjmorux{~       " # & ) , - / 0 3 6 9 < = @ C F I J L M P Q S T W Z ] ` c f i j l m n o q r u x { ~      # & ) , / 2 5 8 ; = @ C D F G J M P Q S T W X Z [ ^ _ a b e f h i l m o p r s u v y |       ! $ % ' ( + , . / 2 3 5 6 8 9 ; < ? @ B C F G I J M P S V Y \ _ ` b c f i k l n o r s u v y |        " % ( ) , / 0 2 3 6 7 9 : = @ C F I J L M P Q S T W Z \ _ b c e f i j l m o q s t w x z { ~        " # % & ) , / 0 2 3 6 9 < = ? @ C F G J M P S V Y \ _ b e f h i l o r s u v x y { |  "%(+,./25679:=@CDFGJKMNQTWZ]`cfgjmpstvwz}  !#$'(*+./125689<=?@CDFGJKMNQRTUVY\]_`cdfgjmpsvy|} "%&(),/23569<?BEFHILMOPQRTUXY[\_`bcfgijlnqrstvwz{}~  !"%(+,./23569:<=?@BCFGLMOPSVYZ\]`cfgijmnpqsvyz|} !#&),/258;<>?BEHKNOQRSTVWZ[]^abdehknoqruvxy|  "%&(),.23569<?BEHKMOPRSVY\]_`acfghikoruvxy|}  !$%'(+.1245679:=>@ADGJMPSVWYZ]^`adgijlmpqstwxz{~ !"%(+.1478:;>?ABEFHILMOPQRTUX[^adeghklnorsuvyz|}  !#$'(*+.147:=@CFGIJMPQTWZ[]`abcefilortuwx{~ !$%'(*+-.12458;>ADEGHKLNORUX[\]_`cfiloruvxy|  !$%'(+.124589;<?BDGJMPSVWYZ]`cdfgjkmnqrtuwxz{~ "#%&)*,-01347:=@ABDEFTUWZ[\]_`cfiloruvxy|} "%'(*+.147:;=>ADGHJKNQTWY\_`bcfilorux{~   #$*+-.1478:;=>@ADGJKMNQRXY[\_`bcfilmoprsvz}  !%'(*+.147:=@ACDGHJKNQTUZ]`acdgjmnpqtuwx{|~  #$&'),/689<=?@CDHTY_bdegjkloruxy{| "%&(),/235689;<?BEHKLNORSUVYZ\]`cfgikloruxy{|   !"#%&)*,-03679:=>@ADGJMPQSTUX[^adghjknqtuwx{|~       # $ & ' * - 0 1 3 4 7 : < = ? @ C F I L O R U V X Y \ _ b e h k m n p q t w z { } ~ !!!!x"{"_#b###X%[%&&o(r())**++----------"-#-%-&-'-+-<-34:;jk"#TU9:lmIJ{|QR23fg FG{| ;<mn :;no < = m n  < = q r  7 8 j k ( ) [ \  F G w x 56fg UVPQklrs >?rs"#RSNO`agh56hiPQ PQZ[ab)*[\CDvw@ATU[\&'XY <=qr&'YZ()@CTUdekl78kl!"TU  ; < l m !!4!5!L!M!S!T!!!!!!! "!"R"S"""""""""##4#5#f#g#########$$A$B$r$s$$$$$ % %$%%%+%,%_%`%%%%%%%'&(&[&\&{&|&&&&&&&' 'T'U''''''''''(2(3(c(d((((((((())6)7)h)i)))))**8*9*b*c*j*k*****++8+9+k+l++++++++,1,2,d,e,,,,,--'-----/-/-0-0-2-3-5-6-8-9-<-{|~~:;==!! ./RSAKTUsuvw2355_b./UV w"x"""""^#_###8$9$$$W%X%*&+&&&n(o())**b+c+++++O,P,a,b, - -+-,-----/-/-0-0-2-3-5-6-8-9-<-{|~~:;==$%"#!!:;=>  a b  m n p p -/0022}~GH./LM'( _`RS_` ,-9;KT$&'(**RTUVXXsuvw*+UWXY0355_b./UV w"x"""""^#_###8$9$$$W%X%*&+&&&n(o())**b+c+++++O,P,a,b, - -+-+-<-EsJmZ/t)? ||BL1L@dDToD%MTMjMnf)suvH.Q1$--/-@O,P,0\P,P,d ;-XX XX X&X*X2XUnknownG* Times New Roman5Symbol3. * Arial;[SOSimSunA BCambria Math 1 hrK'yKo&Qo&QA-!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[--2HX ?%M2!xx02000t^Yc[kNupeSkNu TUS0_o(u7bUserOh+'0 , L X dpx$2000ļҵҵ ΢û Normal.dotmUser24Microsoft Office Word@P@B&>@>= Eo&՜.+,0 X`t| ΢˾Q-  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F #EData 1TableWordDocument2SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObje F#Microsoft Office Word 97-2003 ĵ MSWordDoc9q