ࡱ> 9;012345678)` R.bjbj2l{{l&0008h t"  $hFLO" O"O"4O"hO" 2*sA0Md<k,0x L6!6l!,!  op  O"O"O"O" 00 1971J\R-N * _m[ *sQs *ѐ^e *Ng1rs^Ğimf4TёNS H&t4ThXHoff *He *gyfe[NS HN *$\(u *ĞzgY fT _1f*^_s^ *N!c[gIQfeyA *y *Ğ9 *Hq *gy4t _TZWĞN$ *guQ *Hl_Y[Ns^ H픑N*Ğ[ *Ngg H8lIQgNlfOeu 4TёO*S\SH\ѐ^NS *Hs * zes "ym *Ng[ *H[Zg. _\ *[Xn`{ Hy *s^NS*s4ls *g **pё *H1r *gyNS *[pgY *[ga *H *sg *NgNS *RΘ4t *Ğ\ *Ğff *gf[ *s *bSs *4Ty *U^ *HSs^ *UOmv *gy *R_s *i*Ngёs *Ngee *ghs * _ZH&t Hekp[NQ/cIQs'YJq _s^ _? gNHO^^NSH~fP&nѐ8lq NgOfؚ^s^Ğ[fHy{lc[YNg_ gePHȏNg[fё[gNRHfNS HU:_4TVs^ĞTzg_hH u * _eY *R[ё *hTsl_ *FUBh *H NY *gTq *clYO *ѐs4t *RYs *fga *1gs *ؚfk *s܏܏ *_=NSgIQYOe *4TNeg *Hfh *hT^ts *H^tё *Hf_NS *[ga *Rgs^ *ge *Sς *u_ *g *g *hTSf[ *Ğ^H`,g m_~T _eNSgSs^g8lHOs[bh sc[gwm؞YkSVHP *gz *gP[s *s^ *Hp *4T4N *ѐxY *ѐVf * _ꖂY *ς1r *hTΞNS **mQi *ZwmHIQNSXoޘ*Ng` *g Xo?n^NShg\QѐnNS *ѐ!` *^NS *Ng\shgyQ z *H|^ *Sg[ s_VĞpu *Hl _^ *4Tq{*scNS 4TkhTim6q4T_n *g5j *sf_NSSl_ Ngm[ *[Oe *ѐɄUOof~g4Tee *Hq *HyseP_NePRSёHSU *sy *smNg:_\Sbs^ * _NSޏ h`lm *hgs *gfgePkzfhQ *UOΞf R *WSfs *hGSNP/cqNge n *ѐwmS *4TR ffW j^f *gZ * _9FU)YR HIQckĞIQNS4Tg/Ts^Ng:c *_q XoyNSё/Tf *ѐ8lNS *9NGY9\^V1ge *H^ *Rz-^cO^y *xZ *Ng g^thT?& *hT **m^cR^t]sez *g[ *HNё픠 *H=NR *UO^q_Ξ^R wm3 * _OfH&0NXo^tIQH8l*ѐ# *1g w^R/cR *_l=N *ςZѐ!`d_gNR` *Ti *H^NSg^hѐR *l *Ğ Rs^s *gi *geu[R^no *ĞNY *?~~UO][QĞ[ *!\` *hg^ bSy[_enaS?s^Ngls^gQNg[N YONs[bSQ *giNS *O\1j *gz hg?imgm *fh *gY[8l:_*eCQ%f *Ng *T\ *hgi^s \ *! f *N *%N_l?#gNS *T *ݐSSga *Kfi _lOOSSYO`:_ؚN9hhtQV *sq{\ }v^wml[Ux *seĞf *^Q*mXb *ѐ^ts *1g^ts *g%f^Vh *s[NSgZW YOVeH8lX[SYu *Rm4TςiWO P NfW *gΘ *csHGW4TfNeN/cl H{[PkSfKYg? *Ng\h * _RsO4TVnR *s.sNgs^Q *_=N4t *s1rSH^_Yn*PCgSeP*eꖉs *[R * _mOe *ѐ1rsbS{vc *S *HXnT ĞGYSfN *NgSf%fHh _^ *N=NNS OfePS?f *g *]hĞMNgis^ *l\# *1gHeNS8nVgHz *NSehg wmg *R *ѐNςgIQchT[ *Ps *&qcg/Ty _F * _pQ * _\t*Hm _NyNg܀]Íe z~k^[9NH\ *gygGYcs^ *Ğs*$\eCQR` gv *P>eOef[fѐlN *H _`_ HY}Y *s *RSf *_y *ѐ_S1geP uck *q[e퐂Y *HNS *hTQ Rf܀s^ *UxN *VN RQXoeP:c Y[&lwm% *Hhs *4TN _NhgQ * _OegyQs^ *gZ *Oe_e g l *: *=NɄ*mSpQ*mUhQ *_lm *H`Ng_lhgzfT *c4lё *ySkSHV_ egR *Rv *eRHiIQHh`i" Of *hgc *HBhsN_R8 *[IZ *H ^b \lFς *RmS *H]s _R'\8^R Ğ`0Y[\eNgςSz\ *N4lsse8l * _N *hgÍ _kSs^1gFQOe *g_ _f[c *Ng *7__ *퐠̃u^ *gёs *Ğwm g$s^jlvQ\ *Ng *R1r#H1rzyXo^*m Ng*t *gfΘHRgS * _=NN*Sf}v b/cёl * _h *ёgaThQwmg3uYO *gCQ*gN7u_ls^*Rςf`\fWu Nhgc *ѐeeg[R?[*H!`_ *4Tyi _teNg# *Wsq *m__lNSgsO Xoe*m * _Qs *UO3t.\\NKfhgyf SkQ *bSxsHyĖĞ *Us*gi *m\s^sIQs^ *1g[ *.ssHhgIQѐ^ *XOg *g=NNS __g~gO *NgsNS *4TbR u[lg&N *S~ *YZ%_Sh *seOeѐ!`d_Ni` *Sq *Hy*mNeNgi *g * _\ Nge ng^QvQh *N=NNS *OS1geP u^ *H ^b * z`Ʉhg\H^t *"~ *퐠5GYQ _N퐂Y *hg *ѐNς g~gOhTe * _N *?~~Ğ~ÍskS *hTk^eyO_ *[Oe * _ \t SQi\l_ *ς Z *4TyeP g g gl *sT *UO^q_H?h _l^l *)YN * _)RchT O^y *PhpQ *hg*Rys *NĞckΘĞs^s_l f^Q *H *g _gς^s.s *gs *hgeq\ *g uckhgyQ *gN7u *H wZ %_ ShXo?n *Hm *1gHeNSဠng [ >VÍ *gΘ *ѐ*msS^NSH V *sq{\ *g#k#kHeڋS l_ **m\Q *4TSf Ng[ .\\gopg * _mOees\ *4TeOe *H=NR:\Sbs^ *ySkS *gNRQ H og *Hm#UO-NѐVi *H * _ %cL_ z^0N *ؚz *bS_IZg y ^S?s^*Ng g-NNgf *g~g4t *gN` g s^ѐ g_ *$\ Oe *H9NyH GW *g *$\-NpQ_ёsKQfkwm% *sys^ *1g w^ sTQ*퐠OeH1rzy *fh *s }"Kfi 9\0u* _Qs *4Tyi *fKYĞMN *g m *sQN&t*hTQsi%fgeuR~g?{[ *NgNST * _i4b^s^ *ѐee * _=NN*H^NS l[UxeeNNg:_ *gi *g=NNSѐ\ H^f *g[ *upgSS-NIQ*_ q *!\`bSy[g\tgʃ>e݄_l*S[Y O܏lL^ *USCQĞUYNhg\Q*Hm [`eXolQ *NgSfΘ *gHNnĞ *ckΘ *giH\*mH&0N *}vh *eyw gS1ge *ks *Bhi RRXoe*m *BSf\ *ΐSi4TigZWg^fs~IQ HN*Ğ *ѐ_S%N][INYO`:_ *HNS sYQSSf\R__ *e%f *! fNgSfIQ *cNZ*HSfePHfsz *\ *fZZ s_VhT?& *ؚzZNgO zi#_ RkSf__ *g *^1rNSĞONRSf *ĞQs *g_OONgsNS *~NS *.Nu zςg *\tf *Ğmsg\[ *S^Y *4TCN#k g\RH z *g *[sN Kf(/eh `\fWuHR *Ng` *H ^[9N4T_k *XoyNS *Hmsѐ NOĖ *4Tq{ *Rzf Hsj_ *O R *b[iё픠Y[8l:_ **m\T *sf_NSR\ws~e *HmN *HyWj kzfhQѐ?WS4bQRu *gzs *[ RNg*t Xo^tIQ *N^ *4TSff-^ c _^y *hT[ *gZ_IQchg1rlP N z  *xZ P/cqgeP *ݐ OeWSfsΞ^RYOVe *O\1j *W_~ *SpNS *geP~ *Ng\`i&z Ng\\t *1g^ts *gy~u [_IQOe *scNS *Ng~R^_f8nIl hg?im *Rh *Sf}vsIQs^*m\s^ *YOg *shsse8l Ng *4Ttt *H q *Hy4tHhWShgf sFQޘ *v^ *Wsq *Ğ[ *.ss * _NQ * _Oe _ZW _ cĞ_s^R8_lSL hTePNg Tu * zms *g픝 *se *f&t *H=NsgN-Nhle Tg^[NgSkSf V[ *Ğ3 *eꖉs *Xo *O)RNS *SfR *sV *UONOf _j_Y[^V4Tee H?_f *ROf+Y *hgeP *T\ *Hy *Rςf* _pQ*mUёg$s^1gOO4TfNe 8nVgؚxIQ܀酠bSQ *g ew H #kH/cNS *H j^AS * _^l *HĞ Og IQ *OeY *hTcؚq\ HiuUO_Oeg Cg e *HsZ *H &u HzfOe *gGYNg lH O *H *ѐpQ 1gOeV *bST#kHSfzѐ\ *Ng~ \N _gaĞ ܀ *g9NN *NfRHe gς *l^y *~ePH fg Ė **P & *O^eRgw *f~] *sU\go ge *Ng *4TyRe^fzcNg 4TR *ѐss *HNueR ߏ *s s 4TSfjW[^OߏQ * _y~ *HmsH1rO HP[y *hT9N~ *^ _WSe *sY *Us9N HΘ * q *Y[\sѐRH &tXoR sENNHOܐ_wm *1g)Rs^ *ё?sNgzfR !^Ė *HÍ8 *hgNSRёH\NS *eg=N *NfHGYeS8lR *g *R4tĞs^Q HSOeĞ][픠 *"sOe *RsH lNgNS *H^iH_ * _ *sQhfeu[^Ė *_1ry *hg !`ѐ^egy:_gO *H[s *gmfR^fѐ[f *ѐvf *RJg[f Hys^ *bS *H ZTNk\Ğ *H\ *4T\ g^sNOgXIQ * _Oe *퐠s 4bĖ:_OeO *U *bSSfpQ _NN *ue *Rz * _~RiGYVfuos * *Nq_1g8lNSѐ`f *4T\-fR_pg *Hh ѐ*O^O *hgsO * _TT %N:NV *\1r `lxIQs^R * _Nl_ *NgTNkSNS Hs^ *ѐ4t_[-f*mnO *\gSf * __li HV~H^[ *Hps *ggeH'Y^ *His gO_ *퐧x *uihgRဠf *~ *O 6q_ p *s\RNs^^ l 9N *RNSshfNg_N *hgs *NimRGY *H\sH X sV:_>TBl/f * zSff *NsHsi^ie *H9N}v *hTi~ e ke *S~(ĞpNSĞlpg *dlY gO _ekSlfyu!wm~g *g *kyi *ѐ\f *YOSf*Hz`&O 1976J\ؚ-N *" Oe *1g\~qS][W}vR *\f *_\ H\o\ĞS픠 *u * _=N Oe_Uv *bS\Q *ёO픠N_NNf *gcs *Ğ=Nf Qu_[ *NgBhN *Xo\svKQIQsSf\ *l^ *___lNg He *sQ^~ *bSfY Ng _lg *qO * _hsNv _'Yt^ *Ğof4t *hgcgs ^Ryq *q i * _^ bS*mĞ Oe *pQ *Y[_Ngs^QH^i *UhQ *%NÍNS[rzf *kpa *HNؚ^_ 8^f *HQ4tg eg픠 *N~ *ѐ-f\ Ngs^Nh^i * _eO\ *sR=NNS_1rV *Ngq{4 * _ }s^gkSf *4T\ *lvQŖ *ces _s?QH8lۏ *liN *sO[^tu^O *NؚQRޘ^h *ѐ\ *H HĖO hj_ *l%mi *Sf[wT[NNHel_ *s@l@l *Y=Nss[hTgqN *R *퐉spQ * _Sfga *ѐ }gaѐNtQfky[ *_lfs *R~" Of _O *WSS *osѐ`lQNGW * z#Z gޘဠۏ *_l\T * _[ *yk *ѐ *g5j *y *UOx *H*"s *H& *^Sfs * zt *hgsY *gTޘ *sBhY * _y *g[ *gO *Ng=N *Nx *Kf\ *H[ё *hg ^3t *PQRs *_3tOIQ _NNShg^s^ m[Of fĖhg^HgHUxςy g&]8luXowqsdĞWS_zs^ 퐕i\ѐ `Ng][pe e퐠eP_s^ RNuQ퐠 *s~ *gZ *z 4t *ssNS *^SsgW *ѐ\Q *gsH[ebSOf g:_g[l *sq *1g1r~H:NYSf *H=Nf *4T[o *g^NS *O\qNgÍĞOwi *ofZ *ѐ-fsg[ςĖWSR\m *g ~ 4bfHaN *NN * _ *S3t *y 4TGYH[4l *4TfNS *bS[IQRQR Y[Hc *1g^Oe *Hy0u^O * 3t *Hys *Ng^ts^ *g\n *s`[ *hTsn *g T _9Nd_ *ĞNsY[ OsRbS*t * ze *g^z *- NS^fY[g3 *H4l *ؚe3t *H[s hg~hThQwm *H * *ĞSfe *k H Q *Ğ s *YOmh闇ePzl * _ӂ *\'k]_liy *y *4T ѐ\\ Y[ e *fSff *e[sfXhĞie *gSfR *gZS *kq{N *Ğ Ng픠[e0N *h~ *9Nѐ eF!jO *_pg *bSQglh hgg *NglZ * _hpQ *OBh *g ׂ *gg[ OIQǏ^ n *4T`i *ς csOH^f *s\ *Kf^QH^jѐNkS *Rs *ѐys Ngst^ _QR *Ngs *bSssIQѐe^ *Ğ e *ss gvQ5 *g s *'k 3t *eOe *fSfs *HŖHQ *Hb^ *H\NS *fs4T׋Oe HOs *^=NT * _h_\H x *ѐvt4t * _sNgf[INsёs^ *HsO *gN4t _ς^ SSZW *ѐޘ *z~s^4T~g Y[ *Hs *Ğ _ wce_GY *g * _ \ *퐰e\ *4T\~ *hT *hg^{[g i *^Sf *NgxYNg8llhghR *Ğޘ *sf_~1gÍR s@l_lR(uckHN *g Z *QysHOe S[蔠 * _u * _e O;ONGS *)RZ *l~ez *uBh *=N *H NNg f_ *H s *Nkc _^SSeR *4b=N *R=N4T5[ *ѐ[%ffkSfOH *Rs *H ~YNmi _m *hg~N *SS u\ihg%fIQ *ѐys^ *TY\ x *Rq=N *Ng * _fW *ge _%f[r^ * _& *SN3ts#kNۏWS *g\s*HNWSH.s 퐆^u *ؚs *g]Hs^get *HÍ *4Tmёg~dWؚN *ѐ=N *Ğs _F SS/c蔠 *ѐIZ *g/cZ*mc *hg`Se * _`Z pHIQ *g@l *H4b TUѐy *Ğzs *R݄gON *g [t *P^O Hgeyc *gs *Hi *SNf * _^ 1g-Nؚ \ *Hmn * _OeNS_Nfkwmg *gk *Ng] *H1rs *ёxs *hg [ *uQs *i *Ng^t **Pwms^ *gy g^[ge HiuSSbRO:_*m AmH^teHO_ * zߏ *s!`)h *g~f *ѐNS *NgmZ * _s * _rR *gIZpQge\^Ė8lsg_R %N^fĞVĖH \l Y *RSfup * _m *hg R *H *RSfR *"y *g^t *gNΘ H OcR^ug^VhTЏe4b Í}v Y[lbS3o *H\ *(g *ѐ t *4T^[ *s e *u Ng ۏё fe *bS pQ *^'Ys g7zyg^ *T~ *ѐis\s^ _l *ёga *RZhgZWlg_ *R'Ys *gIZ s^H ^Ė *lms *s Oe _ yR]Q *uhg *H m`1g eH q *4Tq *Hf 1gSfĞ^tc *Sfs * _ ~4Ts^fÍۏ *fi *Xo sRNuNgO^ *&{sZ *gNy Ng^eleP *O *gVg\3uNg * _f[Q *Ng sgfNNgkh *Y ÍO s^ g:cIQ *Ğy *s[t *RςÍ *Hl *^yi *Ng *Ng_R *Ξn *gpQ *hT3t3t *W_ *l ܏ *Ğ~IQ *^Q *u *g=N * zf[4t *Ngwm *g Ʉ *S[s *s *hT/Os *ѐ *sꖑN *$\Q *YZ *!yNS *Ng\NS *H * _f_R _^^ѐIQbS#OqT[Nn gёyR\\4TRѐNs^siu^f gNĖѐNNSgS_H&[ѐL5SSRs^ gXo_skgHOhg phT\픠lzfR Y[hg&T *utf[ *ĞePgyVѐ]pg *YsO *ShNY[4Tׂ *NR *N t FzVoHP[W *?b4t * _gilmN^-N *Ny~ *H iR^NST[3t *g|pNS *H~Y _\Rg)YO *ĞZ%Z *hT[s]r^Ngk *UOT\t *g _b *eÍ~ *l=NNS z`NS NP\^dfjltv   " $ 0 2 h j x z ʵ٢٢٢٢٢٢٢ٵ٢٢٢٢٢ʵ٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h';zh';zB*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph@f j n v . ( | $z$z(>1$gd(`,   " ( * 6 8 < > @ B D F l n p r " t v x ط{ff(h@<h@<B*KHOJQJaJo(ph(h';zh(`B*KHOJQJaJo(ph(h';zh';zB*KHOJQJaJo(ph"h';zB*KHOJQJaJo(ph"h@<B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph( , . 4 6 > @ B ~   & ( * , 8 : F H T V b d p r v x z | ~ ôôôôôôh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph(h@<h@<B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(phG "$&(46BDPRvxz "$468DFRTpط(h@<h@<B*KHOJQJaJo(ph"h@<B*KHOJQJaJo(ph"h xB*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph8prxz &(.0<>jlxz<>@Bشآ"h xB*KHOJQJaJo(ph"h%FB*KHOJQJaJo(ph(h@<h@<B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph2BDNPRptv$&248:BDJLRT`bnp|~ֱ֢֢֢ñ֢h(`h(`B*KHaJph"hBkB*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph(hBkhBkB*KHOJQJaJo(ph@LN\jp$|08: 1$`gd(`1$gd(` (*68DFLNTVbdpr~&(PRTZ\^`b&(ش(hBkhBkB*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(phG(46BDPRVX`bhjprvx ".0<>JLXZfhnpvxh(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(phO "$*,XZdfrtz|&(.068dfpr|~ش(h,Nh,NB*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(phG ".068BD\^jl"$028:@BJLXZ"$:<>@LNZ\hjh(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(phN<8<<4< """L##$^$ 1$`gd(` .068:FHTVZ\jl24:<Z\dfhjִִִִִִh(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph(h[h[B*KHOJQJaJo(phG24:<>@lnz| *,2468<>dfrtxzƳƳƳƳƳƳƳƳƳƳƳƳƳƳƳƳƳƳƳƳƳƳ"h[B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph(h[h[B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph? $ & 2 4 : < > @ L N R T | ~ ! !!!$!&!2!4!:!!B!D!T!V!^!`!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""2"4"8":"ɴɴ(hThTB*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(phG:"<">"@"B""""""""""""""""""""""""####"#$#(#*#J#L#N#P#R#f#h#p#r#~##################$붡붡ɡ(hThTB*KHOJQJaJo(ph$hTh(`B*KHOJQJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph?$$$ $$$$$$&$2$4$X$Z$\$^$d$f$r$t$$$$$$$$$$$$$$$%%%%%% %"%N%P%l%n%t%v%x%z%|%%%%%%%ɟ$hTh(`B*KHOJQJo(ph(hTh(`B*KHOJQJaJo(ph(hThTB*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph7^$$%v%%2&&&H'''N(((F)))>***2+++2,,,,--- 1$`gd(`%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(&*&0&2&4&6&j&l&t&v&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&''''B'D'F'H'J'L''شش(hThTB*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(phG''''''((L(N(j(l(x(z((((((((((((((((((()))) )").)0)<)>)D)F)H)J)V)X)d)f)p)r)~))))))))))))))))))))ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִ$h(`h(`B*KHOJQJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph(hThTB*KHOJQJaJo(phG))))))) * ***&*(*4*6*<*>*@*B*N*P*\*^*j*l*x*z*****************++ ++0+2+@+B+N+P+|+~+++++++++++++++,,,,0,2,4,6,B,D,^,h(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(phO^,`,l,n,,,,,,,,,,,,,,,--*-,-.-0-4-6->-@-l-n-z-|---------8.:.<.>.D.F.~............................ / ///&/(/h(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(phO->...@///J000L112`223j334t44(5v556Z666L7 1$`gd(`(/>/@/////////00$0&02040@0B0H0J0L0N0Z0\0h0j0v0x0|0~0000000000000000000000000011$1&1B1D1J1L1r1t1|1~1111ɶ%h xh xB* KHOJQJaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(phF1111111111111122224262J2L2T2V2Z2\2^2`2n2p2222222222222222233 333333(3*32343P3͸븥͸͸͸͸"hTB*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJphh(`hTB*KHaJph(hThTB*KHOJQJaJo(ph:P3R3h3j3x3z3~33333333333344n4p4r4t4444455"5$5&5(54565B5D5P5R5^5`5l5n5t5v5555555555555555555555566 66ش(hhB*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(phG666(6*66686B6D6P6R6X6Z6f6h6t6v6666666666666666677$7&72747J7L7Z7\7h7j7v7x77777777777 8888@8B8N8P8ط(h_h_B*KHOJQJaJo(ph"h_B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph@L777B888:9996:::2;;;@<<<@===@>>>B????T@ 1$`gd(`P8|8~888888888888888999"9$909296989:9F9H9T9V99999999999999999::*:,:0:2:4:6:L:N:V:X:\:^:::::뷢(h_h_B*KHOJQJaJo(ph"h_B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph@::::::::: ;;;;(;*;0;2;L;N;V;X;\;^;f;h;;;;;;;;;;;;;;; <<&<(<,<.<6<8<><@<N<P<\<^<b<d<|<~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<= =6=8=>=h(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(phO>=@=\=^=b=d=l=n=z=|===============>>>>&>(>>>@>L>N>z>|>>>>>>>>>>>>>>>>>>>? ????@?B?N?P?t?v?~???????"h EB*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJphH?????@@R@T@Z@\@|@~@@@@@@@ A AZA\AbAdApArA~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAB BBBB$B&B2B4B@BBBHBJBTBVBbBdBpBrB~BBBBBBBBBBBBBBB$h(`h(`B*KHOJQJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(phOT@@ AdAABJBBB:CCCC@CHCJCVCXCdCfCCCCCCC4D6D:DMMMBNNNHOOOBPPPLQQQNRRR 1$`gd(`RKTKXKZKrKtKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLLLL8L:LHLJLVLXL|L~LLLLLLLLLLLLLLLLLMM"M$M(M*MMDMFMNMPM\M^MbMdMMMMɴش(h;h;B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(phGMMMMMMMMMMMMM N NNN@NBNpNrNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOO OOOOO"O$O0O2O>O@OFOHOJOLOXOZOfOhOtOvOOɴ"h;B*KHOJQJaJo(ph(h;h;B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph@OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO@PBPPPPPPPPPPJQLQNQPQjQlQQQQQQQQQQQQQQQ R RRRBRDRFRLRNRPR\R^Rɴ(h0h0B*KHOJQJaJo(ph(h;h;B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph>^RbRdRlRnRzR|RRRRRRRRRRRRRRRRRRSS&S(SLSNSPSRS~SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTT*T,THTJTLTRTɴɴ؟(h0h0B*KHOJQJaJo(ph(h;h;B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph>RNSSSTTTTZUUVfVVWlWWXlXXYrYY"Z~ZZ([z[[&\~\ 1$`gd(`RTTTVTXTdTfTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUU U"U&U(UPURUXUZU\U^UrUtUUUUUUUUUUUUUUUUUUUȞیȞ"h;B*KHOJQJaJo(ph(h0h0B*KHOJQJaJo(ph(h;h;B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph7UUUUVV VVVVV V2V4VLVNVPVRVZV\V`VbVdVfVhVVVVVVVVVVVVVVVV W WWWWWW&W(Wɐ{{(h0h0B*KHOJQJaJo(ph(h;h;B*KHOJQJaJo(ph"h xB*KHOJQJaJo(ph"h0B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph0(WTWVWbWdWjWlWrWtW|W~WWWWWWWWWWWWWWXXXXXXX&X(X4X6X:X```BaaaHbbbHcccLddeTeee 1$`gd(`Z]]]]]]]]]]]]]]]^^^^"^$^6^8^:^<^H^J^f^h^t^v^^^^^^^^^^^^^^^^ _"_._0_4_6_8_:_<_H_J_N_P_X_Z__________ܴܴ(h_h_B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(phE_____________``$`&`*`,`4`6`<`>`@`B`n`p`|`~``````````````a aaaa@aBaDaFaRaTaVaXahaٷٷٷٷٷ%h xh xB* KHOJQJaJph(h_h_B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph"h_B*KHOJQJaJo(ph8hajaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabb0b2b>b@bFbHbVbXb\b^bfbhbbbbbbbbbbbbbbbcc c"c>c@cFcHcJcLcXcZc^c`cxczcɴآ"h_B*KHOJQJaJo(ph(h_h_B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph@zcccccccccccccccccccccc&d(d4d6dBdDdJdLdNdPdTdVdvdxddddddddddddddddddeeeeɴ뢐ɴ"h xB*KHOJQJaJo(ph"h3LPB*KHOJQJaJo(ph(h_h_B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph8ee>e@eDeFeJeLeReTeZe\e^enepexeze~eeeeeeeeeeeeeeeffffffff&f(fdffflfnfشآش{ششش"hB*KHOJQJaJo(ph(h_h_B*KHOJQJaJo(ph"h_B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph(h3LPh3LPB*KHOJQJaJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph-efnff gzgg hthh"i~iijtjjknkklrllmtmmntnn"o 1$`gd(`nfpftfvfffffffffffffffffffffffggg gxgzggggggggggggggggh h6h8h@hBhNhPh\h^hjhlhrhthhhhhhhhhhiiִִִִִִִh(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph(hhB*KHOJQJaJo(phGi iiiiii i"i6i8iHiJi|i~iiiiiiiiiiiiiiiiiijjDjFjjjljrjtjvjxjjjjjjjjjjjjjkkkk*k,k8k:k>k@kHkJkVkXkdkfklknk(hGH4hGH4B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(phGnkpkrk|k~kkkkkkkllllllllll"l$l,l.l:lnHnJnnnpnrntnnnnnnnnnnnnnnn o"o8o:oZo\otovo|o~oooooooooooooƱ뢱h(`h(`B*KHaJph(hGH4hGH4B*KHOJQJaJo(ph"hGH4B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph@"o~oo,p~pp,q|qq,rrr6sssFtttLuuuFvvvJwwwJxx 1$`gd(`ooop p"p&p(p*p,p.p:pqHqJqVqXqdqfqzq|qqqɴܟɴܟ(h`h`B*KHOJQJaJo(ph(h9h9B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph>qqqqqqqqqqqqqqqrrrr"r$r*r,r.r0rtrvrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrs ssss s"s4s6s8ssVsXs\s봟봟(h`h`B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph(h9h9B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph>\s^ssssssssssssssssssssssst tttttt:tt@tBtDtFtHtJtNtPtXtZtntpttttttttttttttttɴ؟ɴ(h9h9B*KHOJQJaJo(ph(h`h`B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph\x^x`x|x~xxxxxxxxxxxxxyyyy>y@yDyFyHyJyvyxyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyzzzzBzDzFzHzTzVzpzrzzzzzzzzzzzzzôôôôôôôh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph(hr^hr^B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(phGxxFyyyDzzzH{{{>|||:}}}F~~~HXdā" 1$`gd(`zzzzzzzzz{{{ {,{.{B{D{F{H{J{V{X{\{^{f{h{t{v{{{{{{{{{{{{{{{{{|| ||||||4|6|<|>|@|B|F|H|p|r|~||||||||||ɴɴشɴ(hr^hr^B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(phG|||||||||| } }}}$}&}8}:}<}>}J}L}x}z}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}~~.~0~4~6~<~>~D~F~H~\~^~f~h~~ɴ؟ɴ(hYXXhYXXB*KHOJQJaJo(ph(hr^hr^B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~02>@FHJNPhjvx|~ ".0شɴɴɴ(hr^hr^B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph@024VXZ\hjvxʀ̀ЀҀ ,.0@BJLXZ\bdfhjnpĵĢĢĢĢĢĢĵĢĢĢĢĢĢĵĢĢĢĢĢĢĵĢĢ%h xh xB* KHOJQJaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph(hr^hr^B*KHOJQJaJo(ph"hr^B*KHOJQJaJo(ph8pāƁȁʁ΁Ё؁ځ "$&*,248:BDPR^`vxz|ƂȂ΂Ђ҂Ԃւ "&(*,24@BNPlnz|شش(hr^hr^B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(phG"xЂ,8FB8އ8@DJ 1$`gd(`ȃʃփ؃ރ "68JLXZ^`bxz„Ą΄Є܄ބDFH؟(h8S:h8S:B*KHOJQJaJo(ph(hYXXhYXXB*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph>HJVXtv؅څ :<@BDFrtކ ".068شش"h8S:B*KHOJQJaJo(ph(h8S:h8S:B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph@8FHTVZ\tvxԇև܇އ,.2468:<@BZ\hjЈ҈܈ވ&(46:<>@BNPh(`h(`B*KHaJph(h8S:h8S:B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(phGP\^bdƉȉԉ։ :<BDFHtvƊȊ̊Ί02>@DFHJLNRآ"h8S:B*KHOJQJaJo(ph(h8S:h8S:B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph@RT\^lnz|̋΋$&*,NPT\^rtŒƌȌЌҌ.0شɴɴآ"h8S:B*KHOJQJaJo(ph(h8S:h8S:B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph@PP\hjj `dj 1$`gd(`08:FHNPRVXZ`bnptv~ڍ܍ɴ؟؟؊u(h"h"B*KHOJQJaJo(ph(h(`hOWB*KHOJQJaJo(ph(hOWhOWB*KHOJQJaJo(ph(h(`h"B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph."$(*RTXZ\^`֎؎ "68PR^`fhjlô봟(h(`h"B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph(hOWhOWB*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph>ΏЏ$&:<TV`bhjlʐ̐АҐ "$02FH`bf뷢뷢؍(hOWhOWB*KHOJQJaJo(ph(h"h"B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph"hOWB*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph7fhjvxڑܑ JLXZ^`ؒܒ *,PǴǴǴܟǴǴǴǴǍǴǴǍǴǴǴǴǍǴǴǴǴ"hOWB*KHOJQJaJo(ph(h"h"B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph(hOWhOWB*KHOJQJaJo(ph7PRZ\bdhjrt>@DFNPTV^`dfhjnprxzʔ̔ؔڔ "طط"hOWB*KHOJQJaJo(ph"hT'B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(phA"$.0\^dfv|̕Εڕܕ ,.JLXZ`b~ƖȖҖԖ طإ"hT'B*KHOJQJaJo(ph"hOWB*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph=fb bl˜|ҙ,ܚ^brʝ 1$`gd(`,08:>@HJ`bnprvȗʗΗЗ 46BDjlxz|ֱֱֱֱֱ֢֐ֱֱֱֱֱ֢֐ֱֱֱ֢֢h xh xB* OJQJph"hT'B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph"hOWB*KHOJQJaJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph(hOWhOWB*KHOJQJaJo(ph2˜Șʘ ".026VX`bfhprtxz|șʙЙҙԙ֙*,:<HJvx~"hT'B*KHOJQJaJo(ph"hOWB*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(phAšĚؚښܚ$*HJ\^dfƱ؜؍{؍i؍؍؍"h.B*KHOJQJaJo(ph"h?0B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph(hT'hT'B*KHOJQJaJo(ph(hOWhOWB*KHOJQJaJo(ph"hOWB*KHOJQJaJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph) *,8:>@HJNPXZ`bfjrt:>prtzĝƝȝʝΝҝڝܝ<>BD"h.B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(phHDLNRTdfxzΞО֞؞&(VXdfhltvx|~̟Οҟԟ֟؟ڟܟ &(.024آɢ(h.h.B*KHOJQJaJo(ph"h.B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph@zО(؟0>>BXf|Φ ~ڧ 1$`gd(`4`bnp|~ؠڠޠ"$8:<>LNRT\^z|¡ΡСܡޡ $&"h.B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(phH&(,.8<>@BFHPR^`lnz|ĢƢ΢Тܢޢ @B04VX^`$h(`h(`B*KHOJQJo(phh(`h(`B*KHaJph"h.B*KHOJQJaJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(phH֤ؤ ".0<>@DLNPT\^dfhjnpxzԥ֥$&DHfjrtz|~"h B*KHOJQJaJo(ph"h.B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(phA~ĦƦ̦ΦЦҦަ "$0268XZ|~Ƨȧʧ̧اڧ 468<>FHZ^lpxɴɴآآ"h B*KHOJQJaJo(ph(h h B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph@ڧ6<FVPZ\nht 1$`gd(`xzʨ̨بڨ68:<>RTtvȩʩ֩ة "$,.04<>DFɴآآ"h B*KHOJQJaJo(ph(h h B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph@FLNVXdfjltvªĪԪ֪TVz~ʫ̫ "*,.08:FHNP\ط"h5DB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(phA\^jlxz~ĬƬ04BFXZpr­έЭܭޭ "&(02VXZ\ططططط"hnB*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(phAʮήޮ&(8:BDHJRTVZbdfjln|~ίЯԯ֯ޯ $&2ֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱ֢֢֢֢h(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph"hnB*KHOJQJaJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph(hhB*KHOJQJaJo(ph@248:BDPRTXZ^`fhlpxz|ΰа68<>FHJN\`rtƱآآآآh(`h(`B*KHaJph(hnhnB*KHOJQJaJo(ph"hnB*KHOJQJaJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph@±ȱʱ "&(02^`bfxz~ƲȲβвԲزڲܲ &(DFbdfj|~ҳԳسܳط(hnhnB*KHOJQJaJo(ph"hnB*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph@tʱ zв(~Գ.ܴ4>DPZ^ 1$WD` gdn 1$`gd(`,.46NP\^rt|~дҴԴشڴܴ *,248<DFJLdfhl ططططɢ(hnhnB*KHOJQJaJo(ph"hnB*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph@$&<>LNrt|~Զֶ >@BDJLTVjl(*68آ(hnhnB*KHOJQJaJo(ph"hnB*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph@8NP^`lnĸƸҸԸظڸ "@DTVXZhjvx|~ȹʹֹعɥ(hnhnB*KHOJQJaJo(ph"hnB*KHOJQJaJo(ph"hX~tB*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph868XZ\^ƺȺкҺֺغں޺ $&24@BNP\^dfpr뱢ٱ(hF]h(`B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph(hF]hF]B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph"hF]B*KHOJQJaJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph7f̻.@NXp v*d 1$`gd(`rĻȻʻ̻(*,.мԼܼ޼ &(>@RT`b~½ʽ̽ҽ뷢(hF]hF]B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(phh(`h(`B*KHaJph"hF]B*KHOJQJaJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph@46LNPR^`bfnp "NPVXZ`brt|~¿ʿ̿οҿܢܢܢ"hF]B*KHOJQJaJo(ph(hF]hF]B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph@ 68FHnptx .0TV^`lntv "(*,02Jٷٷٷٷٷٷٷ(hF]hF]B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph"hF]B*KHOJQJaJo(ph@JLXZ LNZ\bdfrtɷɢؐɢ"hF]B*KHOJQJaJo(ph(hF]hF]B*KHOJQJaJo(ph"h?0B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph88:NPTV^`fhjvx|~ "&(@B^`fhvxܴܴ"hF]B*KHOJQJaJo(ph(hF]hF]B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph@hhnx$,2:DD 1$`gd(`$&HJX\dfln|~04<>PT\^`dvxƢآ(hF]hF]B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph"hF]B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph@ "$8<DFX\dfhlz|~ "$(*,:<HJVXZ^fh~طططؐؐطؐطؐ"h+/B*KHOJQJaJo(ph(hqbhqbB*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph"hF]B*KHOJQJaJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph8 &(*.02@BNPRV^` "8:XZvxɴɢ뢴"h+/B*KHOJQJaJo(ph(h+/h+/B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph@ (*<@BDFbdpr~ 8:<@BDRT`bdhƢƢ(h+/h+/B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph"h+/B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph@(*24@BHJ`bjlxz~<>JLRTVXdfx|ɴشآآآ"h+/B*KHOJQJaJo(ph(h+/h+/B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph@JT`v*4FT d 1$WD`gdR-C1$gd+/ 1$`gd(` HJVX^`jltvx$&.0ִִִִ֢"h+/B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph(h+/h+/B*KHOJQJaJo(ph<02>@\^jlprtvxz| "(*,.0LNZ\^xz|ִßִßִßÍßִ"h+/B*KHOJQJaJo(ph(h+/h+/B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph(h(`h+/B*KHOJQJaJo(ph7*,24FHLNVXdfrtxz"$,.:<@BDFxzآش"h+/B*KHOJQJaJo(ph(h+/h+/B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph@ ".0<>JLRTX\jnvx (*.08:LPbdrt"hR-CB*KHOJQJaJo(ph"h+/B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph?$&(,.DFbdjlȶȣȣȣȣȶȶȣȶȣȣȶȣȶȣȶȣȣ|"h#B*KHOJQJaJo(ph(hR-ChR-CB*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph"hR-CB*KHOJQJaJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph%h xh xB* KHOJQJaJph0l x&~*68BHP 1$WD` gd( 1$`gd(` 48@B^`lnrtvx$&DFbdvz|~ "(*.2:<PRZ\xz۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶$h(`h(`B*KHOJQJo(ph"h(B*KHOJQJaJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJphH46TV 68NP`bjlprz| *,8:@Bٷٷٷٷٷٷٷٷh(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph"h(B*KHOJQJaJo(phHBVX`bfh ">@FHNPXZvx*,46:<NPTVvx $h(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(phO$&BDHJ\^ <>NPbd$(Vآ"h(B*KHOJQJaJo(ph(h(h(B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph@^ dnjhjdrv"v 1$`gd(`VZln|~ "*,8:DFRT^`dfhjnp "$(@BNPfhnpxzٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷ٥ٷٷٷٷ"hf 'B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph"h(B*KHOJQJaJo(phAz24@Bhjnpxz 8:^`bdhjx|"hf 'B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(phG<@HJ\`hjpr~LNZ\^btv|~ "(*24ٸ٥ٸ٥٥ٸ٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥$h(`h(`B*KHOJQJo(ph"hf 'B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(phA4@B^`lntvxz.0248:RT`btxإ(hf 'hf 'B*KHOJQJaJo(ph"hf 'B*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph8v0@FXjt"6DD 1$`gd(`(*68>@^`<>DFHJNPhjvx$&.0VXZ\"hf 'B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(phH &,24@Bhjlnrt|~"$,.:<>BJLXZnprtط"hB*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(phH "HJjlz~ .246jnvx۶۶۶ۤۤۤ"hHPB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph@ "BDJLTVbdpr~ ,.:<BDPR^`lnpt|طƥططƐطط(hHPhHPB*KHOJQJaJo(ph"h xB*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph"hHPB*KHOJQJaJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph8|~6:JLNP\^bdtv(*LNPRT`bdhprtxطططططط(hHPhHPB*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph"hHPB*KHOJQJaJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph@DPR\FLT dl 1$WDd`gd 1$`gd(`&(6:BDPRVXZ\hj*,@BDFHTVbdvɥɐ(hhB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph"hHPB*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph8vz~ "&(FHJLNZ\hj (*>@RTVbdhٷٷٷٷٷٷh(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(phHhjz| :<HJ^`bdfjltvz|طɥɐ(h(`hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph"hl<B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph8 24XZbdjlnrt۶z(hhB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph(hl<hl<B*KHOJQJaJo(ph"hl<B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph0 ,.Z\hjpr.026:Z\.0<>طɷطɷإɷإ(hhB*KHOJQJaJo(ph"h xB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph8 r0HDHN^dp(~ 1$`gd(`>@DFHTVbdhjrtxz "*,8:>@BDFJRT`bnp|~$h(`h(`B*KHOJQJo(phh(`h(`B*KHaJph"hl<B*KHOJQJaJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(phH*,.2@DFHJVXZ\`hj&(46:<DFLNb뷢ؒhl<B*KHOJQJo(ph(hl<hl<B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph"hl<B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph9bftx BDHJRTVZ\^tv  <>JLٷٷٷƢٷٷ(hl<hl<B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph"hl<B*KHOJQJaJo(ph@Lbdrtxz&(46JLdfhlnprtܢ(hl<hl<B*KHOJQJaJo(ph"hl<B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph@&(.08:FHTV|~(,.02>@DFNP\ıĢııııĢııııĢıı{Ģčıı"h,B*KHOJQJaJo(ph(h,h,B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph(hl<hl<B*KHOJQJaJo(ph"hl<B*KHOJQJaJo(ph0064>  >  D  P  ^  hl 1$`gd(`\^jlxz~*,0246dfjltvɴش؟؍ɴ"h,B*KHOJQJaJo(ph(h,h(`B*KHOJQJaJo(ph(h,h,B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph7*,24BDJhjrt* , 4 6 < > @ \ ^ b d l n r t | ~  ششششش"h,B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph(h,h,B*KHOJQJaJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph@         4 6 < > @ L N P \ ^ b d l n            , . : < B D F ȳȳۡ"h+VB*KHOJQJaJo(ph(h,h,B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph;F J b d p r         6 8 : > F H N P R T ` b f h           4 6 B D X Z \ ^ l n ٷٷ٥٥٥ٷ٥ٷ٥ٷ٥ٷ"hN*B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph"h,B*KHOJQJaJo(phAn z |         <>@DLNbdfhvx bdjlnp"hN*B*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(phH .0<>jlrtvx|~,.<>봡|"hN*B*KHOJQJaJo(ph%h xh(`B*KHOJQJaJph%h xh xB* KHOJQJaJph(h xh(`B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph0l t.4HN^ `dl 1$`gd(`>BDLNPT\^jlprz| "*,2468LNnp"$FHh(`h(`B*KHaJph"hN*B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(phHHPRfhtv$&24HJLNTVfh02FH\^jlpr"hBB*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(phHr &(,.>@HJVX^`dfnp ,.0HJNPX뷢(hBhBB*KHOJQJaJo(ph"hBB*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph@XZ^`bdjl$&24FJbdjl ططɧh gh(`KHaJh gh(`KHOJQJo(h gh(`KHOJQJaJo("hBB*KHOJQJaJo(phh(`h(`B*KHaJph(h(`h(`B*KHOJQJaJo(ph$h(`h(`B*KHOJQJo(ph8&(46RT`bhjlv*,8:fh~ɼsssh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(phhKHOJQJaJo(h(`KHOJQJaJo(h gh(`KHaJh gh(`KHOJQJaJo(h gh(`KHOJQJo(-jlnv,,<@JV d ! 1$WD` gd 1$`gd 1$`gd(`*,04<>@D\^`d"$&*24:<@Dh(`hB*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phHDRV^`lnz|~ >@DHPRdh٢(h)hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph@ $&24@BHJPRbd|~ *,NRTVdfz|"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phD    $ & * , < > L P X Z ^ ` b d r t        !! ! !!!!*!,!D!F!R!T!h!j!l!n!ֱֱֱֱֱ֢֢֢֢֢h(`hB*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph(hD;hB*KHOJQJaJo(ph>!n!!""|"".###:$$$$$T%%&b&&'r''$(|((,))) 1$WD` gd 1$`gdn!p!|!~!!!!!!!!!!!!!!!!!"" "" """$"8":"Z"\"d"f"r"t"z"|"~"""""""""""""""""""""####,#.#4#ֱ֢֢֢֢֢h(`hB*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph(hvhB*KHOJQJaJo(ph@4#6#N#P##################$$$$4$6$8$:$H$J$d$f$r$t$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$؟(hxhB*KHOJQJaJo(ph(hvhB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph7$$$$ % % %"%.%0%:%<%@%B%J%L%R%T%Z%\%l%n%v%x%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&&&&&&.&2&:&<&H&J&`&b&f&j&r&t&&&ٷٷ٢ٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷ(h@hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph@&&&&&&&&&&&&&&&&& ' '''(','4'6':'<'D'F'X'\'j'n'p'r'''''''''''''(((("($(8(<(d(f(r(t(z(|(((((((((((((h(`hB*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phH((((())) )))*),):)<)H)J)v)x)|)~)))))))))))))****** *$*6*8*F*H*L*N*V*X*d*f*r*t*******************&+(+"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phH)8***@+++V,,-d--.r..,///:000D111L223^33 1$`gd(+4+6+8+<+>+@+^+`+l+n+r+t+++++++++++++++++++++, ,, ,0,2,@,D,L,N,T,V,j,n,v,x,|,~,,,,,,,,,,,,,,,,,------h(`hB*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phH-@-B-J-L-b-d-z-|----------------- .......,.0.>.B.J.L.P.R.Z.\.h.j.n.p.r.t.x.z........ضɤ؏뤏(hhB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph$hhB*KHOJQJo(phh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph8..........//////&/(/*/,/:/1@1B1D1R1T1`1b111111111111111111122222 22242J2L2N2P2T2V2^2`2d2f2n2p2|2~222"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(phH2222222222222222222333333"3$3(3*3B3D3H3J3R3T3X3Z3\3^3t3v3~3333333333333333334444"4$4ط(h/MhB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph@34l445n556x66$7|77(888,999::::H;;<Z<<= 1$`gd 1$WD` gd$404246484@4B4D4H4P4R4f4h4j4l4z4|4444444444444444555555$5&5*585<5T5V5b5d5f5j5l5n555555555555555뢷(h/MhB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph@555666666.626@6B6J6L6P6R6b6d6v6x66666666666666666666777 7"7$7(7*7R7T7`7b7t7x7z7|7~777777777ɢ(h`hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph@7777888 8&8(8,8.8>8@8H8J8f8h8j8n888888888888888899"9$9*9,9.9:9<9N9R9Z9\9^9b9z9|9~999999999999۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶(h`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph?999999999:::: :$:&:.:0:4:6:8:::P:R:Z:\:p:r:z:|::::::::::::::::::;;;; ;";>;@;F;H;J;L;P;X;Z;\;`;h;ٷٷٷٷٷ(h`hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph@h;j;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<<< <<<8<:<B<D<J<P<R<X<Z<\<p<r<z<|<<<<<<<<<<<<<<<< ==== =$=4=6=>=Ʊآآآآآh(`hB*KHaJph(h`hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph@>=@=B=F=N=P=T=V=h=j=l=x=z=============>>>>>>>(>*>6>8><>>>N>P>h>j>n>p>r>t>z>|>>>>>>>>>طططط(h;dhB*KHOJQJaJo(ph(h`hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph7=j==>t>>&???2@@@0AAA2BBBFCCCRDDEVEE FlFF 1$`gd>>>>>>> ? ????? ?"?$?&?(?,?.?>?@?H?J?N?P?X?Z?n?p?x?z??????????????????@@@@@@,@.@0@2@4@@@B@F@H@N@ɴ뢴ɴآ"hB*KHOJQJaJo(ph(h;dhB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph@N@P@\@^@j@l@r@t@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@AAA AAAAAAA&A(A.A0ADAFA^A`AlAnApAtAAAAAAAAططط(hOKhB*KHOJQJaJo(ph(h;dhB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph7AAAAAAAAAAAAAA(B*B0B2BVBZBbBdBfBjBrBtBvBzB|BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCC*C,C.C2CDCFCLCNCVCXCZC^ClCִִִִִ֢֢֢֢֢֢֢֢֢֢"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph(h(hB*KHOJQJaJo(ph@lCpCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDD*D,D8D:DJDNDPDRDXDZDbDdDhDjDrDtDDDDDDDDDDDDDDDDDEE0E2E>E@ELENETEVE\E^EfEٷٷٷٷٷٷh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(phHfEhEjEnEvExEzE~EEEEEEEEEEEEEEEEEFF F FFF,F.F0F4FF@FDFRFVFfFhFjFlFnFpFtFvF~FFFFFFFFFFFFFFFFFطƢطط(h(hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph@FFFFGGG G"G$GPGRG^G`GbGfGtGxGzG|GGGGGGGGGGGGGGGGGHHHH"H$H(H*H,H.H0H2H6H8H`HbHnHpHrHvHHHHHHHHHHHHHHHHH Iططططططh(`hB*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phHF G|GG.HHH>IIINJJJTKKL`LLMbMMNfNNOhOOP 1$WD` gd 1$`gd I IIII@IBIFIHIVIZIrItIxIzIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJ&J(J4J6JLJNJ\J^JjJlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ K KKK"Kططط"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phH"K$KKJKLKRKTKhKlKtKvKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLL(L,L4L6LBLDLFLJLZL\L^L`LtLvL~LLLLLLLLLLLL MM,M.M:MP@PDPLPNPZP\PrPtPPPPPPPPPPPPPPPPPQQQQ"Q$Q,Q.Q:QX@XhXjXlXXXXXXXYY:Y[@[H[J[^[`[x[z[~[[[[[[[[[[[[[[\ \\\\\&\(\:\>\@\B\F\H\P\R\V\X\h\j\z\|\\\\\\\\\\\\\ııĢııııııĢıııĢııııĢııııııĢııııh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph(h@jQhB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph@\\\"]$]6]:]L]N]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]^^^^^^^ ^V^X^d^f^x^|^^^^^^^^^^^^^__ _ ___ _"_*_,_>_뷢(hAhB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph@>_B_P_T_\_^_d_f_h_l_____________````$`&`(`,`4`6`Z`\`d`f`l`n`````````aaaaaa:adLdNdZd\dpdrddٷٷٷٷٷٷٷh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(phHa&b~bb,ccc>dddf@fDfFfHfJf^fbfjflfxfzf~fffffطططط"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phHffffffffffffgg&g(g0g2g>g@gDgFgXgZghgjgngpgxgzgggggggggggggggggggh h hhhh*h,h0h2hZh\h`hbhdhfhhhhhhhhhh۶"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJphHhhiiii&i(i0i2i6i8i@iBiTiXijilixiziiiiiiiiiiijjjjjj j"j`jdjvjxj~jjjjjjjjjjjjjjjjk k kkk k"k(k*k|k~kkkkkطططɷط"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phHkkkkkkkkkkkkkkkkll$l&l(l*l.l2lllllllllllllllllllllllm m2m4m8mo@oLoNoToVonorozo|ooooooooooooopp pp&p*p"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phH*p2p4p@pBpTpXp`pbpdphpjplppppp(q*q2q6qqqqqqqqqrrrrLrNr`rbrnrpr|r~rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrssss*s,s8s:sh(`hB*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phH:sFsHsNsPsVsXsdsfsrstssssssssssssssssssssssstttt"t$t,t.t:t===T>> ?`?? @f@@@ApAABtBB(C 1$`gdH\ZW * _:N *ĞNgSft^'+Y *_=N *ѐx?egOYpg *[g6q *ѐ#g f Ng[3u *gY *1geZg^Z *si *HN *segfg# *Ng **Pf NgN[ÍNS *Hf_q_ *HZRf܀ĞΘ *Oe *NgÍۏgU_ZW *gpQ*[yNS *ONS *4T!`~H\Ė *NgN~ *XoW*4T s^mĞl *HypQ *4T\tOhu *H%fh *H ZReΞf *N` *IQiw\ HNh *Ğq{IS *NgsY _^VĞ :_ *HpNS *Wvfg^u *8nN *hge׋ *uyzNy *Ğf *ѐ s *yy *ؚ _ ^b *R *H *g[ts *ؚ*ms܀f_3u *H^ts *u R *HsNS *b z *4TOe *\N *N s^ *\~HNz^bg Ė *gx *hg^tё _^iH\mg *g J *gn *^of~ *UO OglNS1gOe?e *H\ *Hp_l N _ *gNf4bё *&qR *N HeRR[HQ *ѐ=N~ *\s bS\s^Q eg gag IQ:_g[f *s *4T4tSfR *Ss *g/cs gH *H i *HiOSؚ *hT *htQNSς__Ng_)Y *4T=NZѐ_[gOe? *gIZs *ё Ğ l_ѐof\ * _Z *hgOl NgQy *iN *g e *R~ *H^i * _Oe *_1ry *gmf *bSSfpQ *"sOe *bS *HhVfHlR^f g[fѐ^e RiGY4bĖ:_ *U * _ * _TT *s *ue uSSfѐ`fgOg^ HQNSO^O *4T\-f *ѐvf *H\*퐠s *hg!` *hgsO1g8lNSgzhTOfeu TNk\OeOHys^ *Rs *RJ *HZ *s] *Rz*H[sĞ][픠gy:_ѐ[f sNOH _Ğѐ*QWf *ĞO *Ni_ * _Nl_ *hg tgO_^ie *ѐ4t *bSfyuTNkSNS *O6q * __li _e ^l *ѐ\f *Nske *dlY *퐧x _p *Ng *g 9N>TBl/fRNs^ *H9N}v *gge_[-f~ e *YOSf* *hTi ဠf*mnO *Nm *uiUO^l *Y[N^UO_Oe *OeYg IQ H O *s ISH\ gemNg lĞ O g ReÍgoXo R *ё?s *g H\NSHP[y *s s *eg=Ng wg e *Y[\s * zis^RёĞs^QRe^fzc *1g)Rs^NgzfRH1rO *ѐssNg HO *O^e *Us9N4TRѐR *NfR *g9NN _gagς *R4t *hT9N~sENN _WSe *퐠q **P &f]HGYe *sY *4Ty *Ng Ğ ܀Rߏ *~eP *f~]4TSfj H f *HN *Nfܐ_wm * *sU\ *HÍ8 *hg NS *hgÍ=N *UO ^f *HKYޘ *g[ Ngo?UhIQĞshHac *\ *Sl *bS *H Oe _8nugHXz *Hls^ * zNĞ_R-Ne s\R _ *g &t *g NS *Ğ ~t *gςH[‰ *pQ 1gOeBlhg \hg/c_H s`gޏ:_O^f gSf RV:_ *H=N *4TOes *gzZ *Ni *NkNS *g * _s *sPNT__z퐝[t *Ns^RlQO *skSNS *hg^t *H ` *ghf Y[ QYOۏkOR\ *sFQΘY[ s Xo%fePR~uWINs^g \gN[*NgQi *Ğ1rQ8l]4T)Y_ *ёss *szsgN hTXn^ *hg fh *u^s^ *_lss *`mĞKQR g e *Ğ f *uYNg3t *_ n *R=NOe e\l * _#k zS *s\fؚ܀ RXoy *hgn *_lYu[Vfѐf *ѐq * _Oe4TsHR *Sys *4b=Ns8lۏ Hp *%Z *hg=NQ&gဠf *hg^ *ѐiR8luѐg *Ngg * _gu-NR ePs^HOibl 1977J\R-N gzfs^R$f *hg\Ʉ *hTR * _ HSf~ *l=NsHbeĞePe *HSf *Y8l^teN h h * _\NS *g *v1r t *NNSXoZ 8nRW *ς=Ns *H8nq _Oe *Ngs *Ng=NZ uofshTN_!Ns]vfѐNS *4Tx *Ğ=NĞ :_g^h *zO tg QR\*m *ё^~ *gyX * ~ * _2mg gabSNe *Ng YO\R _ m *H[ *ѐy~Ğf Sff * _ l_ *uSf\ _# *XoOe *hg m kSl *bS Y^\Q *'kyZhTQRfu* *sQQ *XoyNSg 8lH][^ *s^ *HNSs RQg\ *gs'k3\~gH^Oe *H uZ *ufsg^Oe *H *ysP eN񂅍 *uN *gyNSѐ s^R[o *Ngtf *H s UOOe *Ğ=N? *ѐ9N~ *NgsiR8li *ёΘ Hlh *Y[ *R\ZhTffWQ *es^ *UOYf_k~c _Sfi *g*m[HwmkSHNCQ *_? *OeN [H_ёSNQs wm \NNg nv *ؚ\OeN f *RNS _kS_lNgpi *H=Ne *Ğ~gH p *RIli * _[ss\~ ς *gf *1gs s~fkS b *g R *^S sH :_N:_ *g\ *g fim Hb *Ğ [ *Ğ s^ [NuH^ *\\ *H ZNg OH 0N Ğljmဠd_ * *UO s^zehSO *=N *4Tga^fǏ^eh *gys *gs~ѐeOe HeR *Qq픠 *lNZ *ѐCQ hg s^ * _pQy *gSfeNSfgck~g *UO R`l_Ėѐyl gp4T V`iNg^NS * _ ^[ f_lNS *|\h *Ng efn\l *hg_NS *ؚk)P z`m ukSV * _\Q *ONޘNH *geP *Hys^HwmSSq f *gNR *gYuN^ jl s *UO_~ *gSf%fg ZWg e *H%fNS *l*m *gs *gs R\sHelNg *es *ѐ qR9NH[ *W\ *4T O9N _ *P\aW *gme *H s *g~ sx *HhgezIQ *g *hgOe%f *HxN *gIQѐ[N *H1rs *V^tĞtQ &{kS~ *H^t *H\0N *un *^RN *ѐ\ *g~g *hg\ *N~ *gO=NHx * _ *ݐi *SfN *Hq{ʃ *H9Ny *!N *ѐx4t *"iy *H\ *Ngq *g s *Ğg * _ *H z * _OeNS *g Z *wmpQhg _m TIQH^NgQ~ z pgHOeNSUf gl_HfĞX3t^ &ts܀s^ zNGY ^Ximg^eH[e8ls[\pg Hzf R^useeg ^Qs[)Ys T *g s UOd\ *O 3t *g [ *gup *ؚ *Ğ=Ns g &tg O *ς 9N *H_l~s[ig_ *O ^ *hgWpSĞ GS z O *s * _ s H ^Ğc픠 *ѐ[h *\1rNSOqNS *gas^ * ɄUOKQ܀Y Oe **ms *Ng sOfNS hgς*g Y *စhiw] *Q #kged_ m_NĖ\ *h i *RQROeѐf[ *퐠Ng]hg^e *퐝[ *ѐvfgV[ uwmu *UO Oe *N OeseIQ *] 5 *hgh3t H9NGSĞ_m *Xo>\s *g hfg/c픠H z *n \tNgiu.yPy *Ğ=NɄ܀^tHQRNS *u * _kSqQ sz z&i *S=NN *4T5f g r~g *R OeeP\gCQ_ *S ee *gN *e e * _BhY*P wg * _\q *"\Z'`iH^ *l *R S_H\O^p4Tys^ *H i *HOe y:Nt *H_GY *H NGSgWĖ *NgZ *R\ӂ *RSfqbSsO&OhTR *Ğw *Hޘ _픉hg[NS *H]?Q *hg\gQc^Oe *g 3tHĖޘ *=NQ{ *sOs^ *SS *ѐe *gSfh *NgNSsmgsѐ^[^QR * _i_ *ѐ~H 3t *gf *gZ qO *H=NNS *Ğ\iNg)R:_ *hT3t *Y*mO 퐠fk * _ *HNS4TUYg_ *hTkS *lsg^NS *Ğ\NS *Rwy TOH^ *4TKYu *N4t"\lhge *퐠vf *ѐ]s R\\ *HO *u~NgQ sz_ *gg3 *hg 3tgVf *XoO *seH 0qOё[ *g *Hf _oRg0N *Sfs *HSf=N gOfHsfNHCQ:_ *sY *ye *4Ti Y[XX *8n\e *H\y *fsH^NSĞ/ONS *HZH Θ%NePĖ * _=NT *4T~tZ^^t:_ ѐ8leY[gsH?e *H NS *^qsu]l:_ g :_ *S [ *Hё*mnm *g *svf *H\ *H 0Ng:_zPfi *gsm*g[s eml zif *Yy` *R1rsg ΔY[QRNS Ng wc *H sN NS *Ng s *UON Ng^R1gNpg_rV^$\q\`f_[:_ s\uQg\NS_lsNS4TvY *4T\ *H ? *~ *H1rR *T[R *s *[yZ *Ğe~ *UO *zOs *"SA *\S~s * 4t *O=N=N *Ng0N *NSfy8n ^g Og wc[ ဠQO^q\s sĞNpgs Oi f sRNNg y *H S *g *g u *Y[SfQ *Y[Q *H Y *4Tyh O *]y ]_l pg _ep *R^ *|\s 痠g ޘ *g\s *ѐ=NNl_ H\~ *g s *ѐ @lH~[sSf\gUf Ğxvu_l Qvѐ *Ğ *g=N NgW $ *4T~g *H~uQY[[HeN *gSff *s\R *\ *g HqQ *g q *XogN H[kHX *myɄ *Íu_9NSQR *\ *\SSfThg\NsR *H~9*P[ H *Ym *SS݄)YNg_O *H %m * zy gQfgT *ޏ *u\pQNg \tѐ[ *HTNSg t *g i *ѐ~h _ :_P~f *g\R *4TWSqhghZW"/TO *hgNq *Ğ Sg *Ğ Oe *~xshg_5 *H 4t *Ğiwc Hthg NS *Ğms *HZ *H V!׋f *ĞNY *" qR_cH z *f^~ _ ^[ *gg *ѐFZW z hfSb *Hoff *zf *s!` *hg)RNSUOёĖgQNgHQRSfN YOfHZzu4T Opg *hgR *NgOe\t *H fWSH #kg*@l *ge *H m9NN ѐX܏ *S\ *e3^vQe4T ONgl _k[vt :_ *RipQ *S ~Hgd_ _R *" *H`4tѐ^R * _ӄ *ey4t gѐ[Q *s *PN?il9NN *Y *Ng9NH *hy *%NS_q Ğpz퐠^sOe *4T *hNg{X *Ğǂ *l^%f *g q *hTevtѐ\ *ĞQl *ĞSf *R=Ni *c=N *gvf *_ls *[\h SSSf9NPpgRf[Qg3 *vms0N *Ywm *UO iH ZWgS:_s:_ *[\N H pѐ0u *Hyx *RQRji\ *Phs *$\wm&O *Vys *H ^\ޘ *UOOy *ce[O \ ۏѐVyoO q *H *ѐNeyOSf4T:_ *_l t *k *g }s *g h QR Í *H g *ޏhHie [gOfRR *Ngs4t *HmQR fV 9Sfi *_l *t *NgSfɄ *u *1g sf s[CQ *s\s *V f[_ *`Z *Ξ zz *:_sNSbSV_ *Ğvfub_4TQ _NHkQRNS *Hl *s [t *H q g pR\d *s *(s *g~?[ *sk9N *S~ *N~O *Ğ=Ns *g_Q *hg=N *YO *YOeŖ *g^t *fYt *P[w * _~y *sl *gy *ĞePNS *UOy\t *HkS~ *g[ *Ngki *)n\ *H *Y[y *ѐyi *g *ޏ Re\@lfiu_[Hwm\SzO sf[eĞ nfQNngOfH\~gHR hgpfs_ѐ/Oik _Q'\s)RfN Uς"_ePN__NHVĖseP g^ؚgÍs^{ HSf NgeIQ *RNSNgf_N *4T ~ *1g *sR *uq _^^HP[NNg ۏ *RςNS vCQS *g *g *[Hos^Hf[Q sx%f *N _m *HSOl *W HP[GY *ĞfsZm *g[slhѐ:_ *NgKfi *4TiZ *Ğ%f_lb" *4TePqg fh *s3t"픠 *l8lsHfe *hT9N1gi UOSN *H` *O8ls *Hy s Q *Hs *gm3t _lega *P~`lW *sleg؞T *XopQNS *s0t *ѐsSNSgNj_g^te *Hy~y?O *m *Sff *y4t *HS *gf *f *Os *NgNS4t *gZ *e *Ğyh * zzfOe *ĞspQ *ĞeP *Ngs *R *hT`i *H\N *hg?e *hgNuZ *P{[ *s_le *c\ *SSpQZ *H]=N * _NS *]\tf *WsS *`R *_ *ѐptR^OegpgѐRNS SRLHOP ѐO4TZWf OqQKY4Tz[gёFUĖH:cNS Ğ_y\gNNg UO wcѐN s_:_RؚRisHQ픠Ngf[fHvl gO#ؚQRNS *ѐSfuXowmle? *H *s_Oe *H^ts *ѐ~ *H O *hg[Vf *Hss *H=NNS *ёmi * y *wTs *R *O~q * *H~w *hg3 * _s *h *Ng UZ *g ~ *4T[T * _[ *4TN݄ *Xo] *is *Xogbc *ςsNS *RSfN * _NS * _R *HYTN .^^Ng^s^gyQ퐠[Hq g ~ ĞRdlTf4T\f^y ?e:_Hf[ gf_9NH 픠_[f _e:_Hf[ UOVf8n~e_bpς\~g _^QHpQ sޘH__hgIQNSsFQg\eP *H s *Ng7s *g _ *HQNSNgNؚ:_fk *um *gyga _^OH R *ΐS * _eY4T&s^ ѐ5 * _㉅h *ѐёfؚ_ؚof *hg`s *H\g Ng *`Sys * _ wFq[ g\s^ *gZ *g ssVf4T^ *Q 3t *HgNgFQfHNGS *pQe *hTlѐl_ hgV *H[ *Qs=Ng^:_Ğ ffĞp .SѐRb *ѐ *g YR_OpQ f *S9N *hT\tѐs픠 _ĖN *g\ *sZq gN9NHzcg^NS *?ςi * *HS~ *gOeZ *4T *HhN * s* e *hg t *Sf _^tfhgygqgR3u܏pѐ O^NSO[ig&e *ĞTs *gOeZ *1g Vx *sOe *g)RN *UOqs *4TSf~ * _sr^ _NpsR`Ğ][IQH^fkѐbNS _b\ Ğ~}Y *gt *[Nn\lHwmkS ѐ`OehTN_ѐLo z&iёfg/c $\q\g sHOeNSuRT_lNSswm _[:_!N_lsNSgga^OQ *gx *gee *RSfq *N NS * _\q *O=N=N *FOQ *ѐUx *ON * _ *Tkk *l sg^elRW *Ğef *gePs z _oR *svf *NSfyHzfĞf *H_l~ *Hq{ʃ *Ğ=Nѐ_[Ğ\ؚq\ *SV *Ng YR\*mg_ *_ R *YVqĞNpg _#eN *RCQ *Ğ=NɄ闠\^_li hg ςgzfs^ *ĞSf *g Dn zifseIQ shgNg pg * e *XoyNS *gyX *g=N *OSf *YSfR^NgfNSH9NGSi f _aOe *guHbe_? *NgsɄs]vf UOKQ܀d_d_ *4T~tZĞ`ig[HNt Ng#q 0q *N *4Ty4t * 4t *HςLq *ݐ i * *hT\q *s *e *g s *hTkS *SfN *H\ *eRs^ *hg ga *O^ *h[ *bSY *Ng#k *R\ӂ *F Y *l *8n-fNS *gSѐ[N zNGYg OH^ N]ĞSf#H:_g0Nw\\N Ğ^ug &t*mONgŏHQeѐf[ zIQOё[[NuNg]f3 8lsHCQ:_ged_gOH^N_lhf f\.yPyHΘhg _mςg\ hgiH[cvHsfN *4Ty\s *esH?eR^u *Q#k *Hޘ ѐeOesm *u *gys^HςH[p *l*m *UO~ONNS4TvY *R\s *Hy gNOegO *"iy *ssY[:_ *ё^~ *RwNgQRj_ *g ~ *ѐ9Nyg_jl s *4TKYuH_hQSNQ *gSf[t *!eP *] *S[Hf[ *H s * _BhY zO ѐg *Hf *HQYOe_rx *spQ *Y[sqR_lcڋ *ĞIZs *g[ *gN NgOHQRNS *gsm *gYgte *XoOe *gmegCg *HN H^Oe *Rys4bĖegO1g\NSR8li * _ *4T5fH_IQ *v1r *lNZ" O_R[o *_yq *gup4T\s^h h *hg\Ʉ *s ѐylH^IQ *SfsHelH][^ *Ngtf *\1rNS *8n\e *ĞNSO9NHĖޘ *"m *_ ? _Qj_ *4TiseegfIQ _N:_ *s Y *H NS *g&f *un *hgWpS *O 3t *_ ӂ *g hg *R^N * s *g *g*mi *gy *NgN *'kyZ *gNR * Oe *bgas^ *gs *4T\ *H g *g *H\ *hg\ *Ğh *g *gSf%f *ge~ *H z *Ngq *H8nq *ς=Ns *H *hg=N *Ğ~Q * ~ *ؚk)P *gf *l *ѐ ~ *hT 3t *Qq *NOe *UO Oe *l 3t *R\Z *\^ʃ *RQ *hgh3t *V^t * bSsO&O3uNĞe~ zeY[gs[H ^r ~gg j_ __ĖPfiuofs _m *Ng ~ *s\s *g fWs܀s^ *hg1rOe *g 3tĞ/ONS y TO *^ *"SA *gs *စhiH R H *ς 9N *ѐ[hqO k~cѐg s[IQ *fs *gs~g Rzs^lIQ H t *XoO *Hys^ *H_GY *Ng Z *Sfӂ *H uZ *Ry *Ng\h z pg zes *gs *HSf=NR\\ *H1rpQ *ѐ` *퐠vf *UONѐ _^O *Y[N^ *HZ *gOe *! wc *R%fi *UNS *Hfvf *H^ѐyS_Oeu~Rs_ksUx uN *U s *Ve * zg *H *Hs *gfe *Oup *8n1j *Ng&t *HhH? _ڋѐ^s^*m sNgOi *H9N *H^ > >>>>">,>.>2>4>:><>B>L>R>V>\>f>l>v>|>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>???? ???? ?&?(?ݼݼݼݼ"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHphJ(?.?4?6?8??H?N?X?^?`?f?l?n?t?~????????????????????????@@@ @@@@ @"@,@2@8@:@<@@@B@L@R@\@^@b@d@h@n@x@~@@@@@@@@@@"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHphh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(phJ@@@@@@@@@@@ AAAA4A6A:ABJBLBrBtBBBBBBBBBCC CCCʵ٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢$h(`hB*KHOJQJo(ph(h|NhB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph@CC&C(C6C8C:C>CFCHCtCvCzC|C~CCCCCCCCCCCCCCCCCCCDD DDDD2D4D6DHBHRHTHVHXHfHhHtHvHzH|HHHHHHHHHHH"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phHHHHII I IIIIIDIFIRITIVIZI\I^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJ@JBJNJPJ\J^JdJfJlJnJvJxJJJJJJJJJJJJJJJKKKK$K&K2K4K"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phH4K6K:KbKdKhKjKlKnKKKKKKKKKKKLLLLLLLL&L(L:L>LLLPLXLZL\L`LhLjLlLpLrLtLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMM M"M(M*MQBQDQLQNQRQ"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(phARQTQVQlQnQvQxQzQ~QQQQQQQQQQQQQQQ R RRR(R*R,R0R>RBRJRLRXRZR`RbRRRRRRRRRRRRRRRRR SSSS S"S6S8S@SBSǴǴǢǴǴǴǴǴǴǴǴǢǢǴǴǴǴǴǴǴǴǴǴǴǴǴ"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph(he@hB*KHOJQJaJo(ph@BSNSPSfShSvSxS|S~SSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTT T"T*T,T8T:T>T@TPTRTZT\TrTtTTTTTTTTTTTTT륐(h8ShB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph8TTTTTTTTTTTTTUUU U&U(U8U:UbUdUhUjUrUtUxUzU|U~UUUUUUUUUUUUUUUVV2V4V:VW@WFWHWVWZWbWdWpWrWWWWWWWWWWWWWWWWWXX$X&X(X,X4X6X8X\@\D\R\V\d\h\p\r\~\\\\\\\\\\ִִִִִ֢֢֢֢֢֢֢֢֢"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph(h8ShB*KHOJQJaJo(ph@\\\\\\\]]&]*]2]4]@]B]F]H]J]L]`]d]l]n]]]]]]]]]]]]]]]]]]^^^^ ^ ^^^^ ^"^*^,^8^:^F^H^J^N^V^X^\^^^`^b^^^^^^^^^h(`hB*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phH^^^^^^^^^^^_______ _(_,_4_6_:_<_D_F_f_l_n_p_r_t_______________ ` ```` `"`$`*`,`4`6`B`D`X`Z`b`d`h`j`z`|`~````h(`hB*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phH``````````````aaaaaaa a$a,a.a0a4a6a8a:ab@bBbDbFbJbLbTbVbbbdbfbjbrbtbbbbbbbNcPcVcXc`cbcfchcpcrcvcxcccccccccccccccccccccccccccdddd8ds@sPsRsZs\shsjsnspsrstssss۶ȶۡ۶۶ȶ(h/hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph?ssssssssss ttttt t$t&tDtHtPtRtTtXt`tbtxtzttttttttttttttu uu u$u&u(u*u.u6u8u:u>ufuhujunuvuxu~uuuuuִִִִִִ֢֢֢֢֢֢֢֢֢"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph(h/hB*KHOJQJaJo(ph@s tztt(uuuu.vvv0wwwDxxxLyyyZzz{f{{|p||&} 1$`gduuuuuuuuuuuuu vvvv$v&v,v.vBvFvNvPv\v^vjvlvnvrvvvvvvvvvvvw www$w&w*w,w.w0w6w8wFwJwZw\wdwfwrwtwwwwwwwwwwwwwٷٷٷٷٷٷٷh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(phHwwwwwwwx x,x0xBxDxRxTx`xbxnxpxtxvxxxxxxxxxxxxxxxxxxyyyy"y$y(y*yByDyJyLyNyRyTybyfynypy٥ʐ(h2iBhB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phh(`hB*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph8py|y~yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyzzzzz z"z$z&z.z0z4z6zXzZz\z^zbzdzlznzpztzzzzzzzzzzzzzzzzz{آ(h-hhB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph@{{ {{,{.{0{4{<{>{d{f{h{j{v{x{{{{{{{||,|.|:|<|@|B|J|L|f|h|n|p|r|t||||||||||||||||||| } }}}}} }"}$}&}(}*}6}8}\}^}n}ططط"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phHn}p}x}z}|}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}~~$~&~6~8~:~<~B~D~V~X~l~n~z~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ششششآ"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph(h-hhB*KHOJQJaJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph@&}}}<~~~DPVZ`j„nąvΆ 1$`gd~~~~~~~*,BDJLTVbdxz (*,08:FHNPnp|~΀Ѐ"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phH "&.0LNTV́΁ց؁܁ށ BDPRXZxzĂȂЂ҂ނ뷢(hWhB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph@&(468<^`dfnptvăƃʃ̃ $(0246DH`b۶ȶ۶ȶ۶۶ȶ۶(hWhB*KHOJQJaJo(ph(h6 hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph7bhj„ƄȄЄ҄&(46X\dfln…ąʅ̅ԅօ.2BDLNZ\^btv|~ĆƆ"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(phHƆ̆Ά҆ֆ(*,.04<>bdtv̇·և؇އ"$028:>BZ\^bjlnrȈʈ̈Ј҈Ԉ$h(`hB*KHOJQJo(ph"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(phHΆ*:V\jƋt֌*@Vb 1$`gdԈވ .2:<>BJLNRTVdfrtxz̉Ή46:<DFRTZ\`bdlnrt|~ʢ(h6 hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phh(`hB*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph@؊ڊ 46FHPR^`dfhjnrċƋԋ֋ 24<>jlٷٷٷٷٷ(h#<)hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph@lrtz|̌ЌҌԌ֌  "(*.2>BDJLNRZ\nrƍȍ̍΍֍؍ލ뷢뷢(h#<)hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph@*.68>@BD`bfhxz̎ΎЎԎ "04<>TVXZfhz~܏ޏطططططh(`hB*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phH "*,8:FHJNVXZ^`bdfhltvΐА8:FHTVbdjlz|۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJphHl‘p̒&4BFLZ b< 1$`gd‘ "*,XZfhnpvxʒ̒ВԒܒޒ$&(*VXdfhl~طططططط"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phAړܓޓ 24:<JNVX\^fhtvz|~”̔Дؔڔޔ (*@BNPRV^`lִִִִִ֢֢֢֢֢֢֢"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph(hrYhB*KHOJQJaJo(ph@lnpt|~.0<>DFTVĖƖΖЖԖ֖"$&*24@BJLZ\hjططططططh(`hB*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phH"$,.24BFXZ^`hj~ĘƘؘ֘ (*.0XZ`bfh™ę̙۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶$h(`hB*KHOJQJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJphH̙Ιڙܙ$&24:<>HJNP\^Ěƚ $046DFNPTVXZrtɷɷطط(h 'hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph@<PZ `pƝ xО*ܟ.ޠ6JT 1$`gdΛЛԛ֛ޛ (*:>@FHJNVX^`œʜ̜؜ڜܜ &*طططططططط(h 'hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph@*BDHJhlnpĝƝޝ  $&.0LN\^ptvxƞȞΞО"&(*.0hjh(`hB*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phHğƟ֟؟ڟܟ$&,.46FHPRTX`bnp|~ĠƠҠԠؠڠܠޠ*,.24ɢ(hhB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph@46TVbdfjz|ġȡСҡԡء04BFHJXZ|Ȣ̢ڢޢ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJphGJLRTVXģƣΣУ $&BDZ\^bdlnz|&(ִִִִִִ֢֢"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph(hhB*KHOJQJaJo(ph@\`vئ8Jff |ܫ6L 1$`gd(*,LNVX^`dh¥ĥ *.68<>FHLN^`prtvxz~¦ҦԦ֦ئııĢııĢıııııĢıııııııĢıııııĢh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph(hhB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph@ئڦܦ "$68VXZ\اڧ$&>@DFHJPRbdطɢ(hhB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph@"@D\^dfhjvxĩƩΩЩԩ֩ީ $&24@BNPdfhjvxٷٷٷٷh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(phHªԪت "$&*246:HLdfrtz|«ƫԫثګܫޫ46:>FHTVX\z~"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(phHĬƬʬ̬ڬެ248:BDHJLRT\^jlƭʭҭԭ .2:<HJLPRTX\d뢷(h(hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph@TZdl±xԲ,޳2BV f 1$`gddfrtxz̮ή֮خ&(02>@RVXZhj¯ίЯү֯ 68:>LPbƱآآآآآh(`hB*KHaJph(h(hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph@bdprİưʰ̰ "$46>@BVX`bfhjlz|±ȱʱұԱ02@D\ȳۡ"hB*KHOJQJaJo(ph(hthB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph?\^`dlnptvxβвҲԲ&(*,PRZ\hj~ȳʳܳ޳ (*026:BDطططططططh(`hB*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phH´Ĵ̴δڴܴ 68<>@B`bvxƵȵеҵֵص46>@LNTVlط"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phHlnvxƶȶضڶ "$LNPT\^dfln~·ηзܷ޷RT`bhjxz|̸θڸططط"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phHf·jrʹ|ֺ2@RT`t$ 1$`gdڸܸ (,DFX\dfhlnprt¹ȹʹֹع $26>@BFTXprtxz|ططططط(h!JShB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph@ºʺ̺κҺԺֺغܺ 028:^`bfnprv~:<>@TXfjx|ƼȼƢ뷢(h!JShB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph@*,HJPRTVZ\dfhltvz|Ľ̽νڽܽ ,.:<HJNPRTVXdfz|"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phH̾ξ >@HJVX^`dhοпԿֿ޿ "JLXZ^`rƱرh(`hB*KHaJph(h!JShB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph@rtv"$&(:>NPXZfh~ (*0ƳƳơƳƳƳƳƳƳƳơƳƳƳƳơƳƳƳƳƳƳƳƳƳ"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph(h!JShB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph?$2JXjp"~,HX 1$`gd0246:<JN\`prz| "&(*02HJLXZ^`hj۶۶ȡȌ(hxhB*KHOJQJaJo(ph(h!JShB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph7 24<>BDLNRTVX^`hj~ $(0248"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph(hxhB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph@8@Bhjxz*,8:FHLNVXdfjlnp|~ɴ"hB*KHOJQJaJo(ph(hxhB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph@ "JTVfj|~"$*,8:<@NRptĵĵĢĢĢĢĢĵĢĢĢĢĢĢĵĢĵĵĵ$h(`hB*KHOJQJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph(hxhB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph@@DFHlp $,.04<>@DLNPTVXdfjltvx|طططططh(`hB*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phHLPbdhlz~ (*.08:FHTVbdhjlnz|~ٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷ$h(`hB*KHOJQJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(phHdnn x&(:BHP 1$`gd&(*.68dflnrt 46NP\^bdvx~ٷٷٷٷٷ(h@UhB*KHOJQJaJo(ph%h@jQhB*KHOJQJaJphh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph8 $&,.68<>FHTV\dfjz|~ &(뷢(h@UhB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph@(46:<DFZ\dfjl|~  $468:FHLNVX\^fhtvz|뷢(hpQhB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph@ @BNPRV^`dfnptv~ "$(02>@FHTVZ\dطططططh(`hB*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phHdfv|~ $&(,8<NPdhƱآآآآآh(`hB*KHaJph(h)hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph@P`nx"|0HV f"2 1$`gd$&246:X\^`tx "$FJlnpr~h(`hB*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phH*,^bptvx  "$&*,46BDHJZ\dfrtz|"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phH| &(.048FJRT`btx"&.026>@FH\ƱƱh(`hB*KHaJph(hkhB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph@\`hjvx|~<>@DLNTV\^npٷٷٷٷ(hkhB*KHOJQJaJo(ph%h@jQhB*KHOJQJaJphh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph8 PRdfhjvx|~ "(*:<\^fhtvz|~۶"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJphH 02PR^`df <>@BDFJLTVjlh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phO2BPXn t(4H^ 1$WD` gd 1$`gd,08:FHNPnp|~ $,.BDVXZ\ آ(hlhB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph@$&JLTVZ\dflntv .0\^jlrt"$&(FHTVz|~طططط"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phH"*,24:<TVX\dfhlz~$&.026>@FHLP~\ٷٷٷٷٷٷٷh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(phH\^  $<>BDLNbdfhlpxz| &(JNVXlnprtv۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶$h(`hB*KHOJQJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJphG hr"|,FNN\ j x 1$`gdvx "(*246:BDprvxz|"$*,24DFfjz|ٷٷ٥ٷٷٷ٥ٷ"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(phA<>DFHJNPxz"$&(6:LN\^bdlnش"hB*KHOJQJaJo(ph(h>hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph@DFLNRT~Z\ ɴ؀"hB*KHOJQJaJo(phh>hB*KHaJph$h>hB*KHOJQJo(ph(h>hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph2 "&.0RV^`dfhjnr ,.24<>@Dlnrtvx۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶$h(`hB*KHOJQJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJphHx4Vhnr*>0, 1$`gd "(*,024JLTVbd .2:<>BJLPRT۶۶ɡ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶Ɍ۶۶۶۶(h6hB*KHOJQJaJo(ph(hL=hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph7TVtvx| ,.BD\^`dfh|~$&8<JNVXd۶۶۶۶۶۶۶"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJphHdflntv*,02:<@BZ\hjpr$&(*^b<>BDLNZ\hjvxطط"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phH &(.046>@DFNP\^jlxz~"$*,24ɷ"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phH4LNbdtv ".068>@PRZ\(*.뷢ط(h6hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph@8DHJ\ jz(0< 1$`gd.0>@BDRT`bnp|~@DFHJLPRZ\hjvxִִִִִִ֢"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph(h6hB*KHOJQJaJo(ph@ "48@BHJhjvx,.04BFTXZ\^`ln ططططططh(`hB*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phH "&>@BFNPdfhjxz|"&48@BFHPRxzططططh(`hB*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph@ $&(.08:fhlnvx~ $&*ֱֱֱֱֱֱ֢֢֢֢(hlwhB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph(hE%hB*KHOJQJaJo(ph7*,.0>@LNbdlnz|~48:<JLNRZ\`bz|~ طططططططططط"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phHBVVb p  v  x &  8  J 1$`gd*,8:@BHJbdpr"$,.:<>BTVdfطɍط(hH hB*KHOJQJaJo(ph(hlwhB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph7 <>JLPRTVdfhl .08:FH\^`bhjrtطط"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phH   > @ H J V X n p ~           " & > @ L N j l p r t v       طط"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phH  > @ L N R T l n p t v x           " $ & 2 4 @ B D F V X h j z | ~       ططآطط(hH hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph@      " 2 4 6 8 J N \ ` h j v x            "$(02HJXZ\`hjlp۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJphHJPTbp"~*0BX 1$`gd ,.FHNPTV~<>JLRTZ\tvٷٷٷٷٷٷٷh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(phH*.FHJNVX\^`bprtx(,DFX\np|~ "(*BDططططططh(`hB*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phHDFJRTZxz|~(*8:<@HJ^`prz|&(.h(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phH.046FH`bvx.08:@BNPTV^`dfvx02BDVXd۶"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJphHdfjltv  "JLbd$&2ططططططط"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phHdr".BXPX b !n!! 1$`gd248:HL\^prvz "48XZhltvz|~ "$(*,.:<HJ^`nططططططh(`hB*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phHnr<>@B>BRTVX^`hjvxٷ٢ٷٷٷٍٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷ(hmhB*KHOJQJaJo(ph(h@+hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph7 (*.08:FHNPVX`bnp|~۶۶(h]=hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph? "*,>BRTVX^`xz  & ( , . F H \ ^ ` b d f z |        !ططط"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phE!! ! !!!!!$!&!B!D!X!Z!b!d!h!j!l!n!!!!!!!!!!!!!""""4"6"N"P"\"^"j"l"r"t""""""""""""##*#,#.#0#b#d#ִִִִִִ֢֢"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph(hLhB*KHOJQJaJo(ph@!"t""0###D$$$J%%%R&& 'p''((|(( )r))*r**"+~+ 1$`gdd#f#v#x########$ $B$D$F$J$L$Z$\$t$v$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%% % %%%"%$%0%2%6%8%@%B%H%ִִִִִ֢"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph(hLhB*KHOJQJaJo(ph@H%J%L%N%Z%\%`%b%j%l%x%z%|%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% & &(&*&6&8&L&N&P&R&x&z&&&&& ' '''4'6'F'H'V'Z'h'l'n'۶۶۶۶۶۶"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJphHn'p't'x''''''((&(((6(8(D(F(R(T(X(Z(b(d(p(r(t(x(z(|((((((((((((((((((((((() )))) )&)()0)2)>)@)L)ɴۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡ$h(`hB*KHOJQJo(ph(hA7hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph?L)N)Z)\)h)j)p)r)))))))))))))))******,*8*:*<*@*h*j*p*r***************++ +"+F+J+R+T+X+Z+b+d+v+z+|+~++++++++ططططط"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phH++++++++,,,,",$,(,*,,,.,<,>,R,T,b,f,n,p,|,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,---$-&-8-:-P-R-p-t-v-z-~---------------ططططططط"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phH~++.,,,:---B...L//0X001`11 2b223p33 4|44.5 1$`gd----------. .@.B.H.J.....................//$/&/(/J/L/R/T/\/^/t/v/~////////////////ط(hA7hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph@////////////000000 04060>0@0D0F0N0P0T0V0X0f0h0t0v0z0|000000000000000111111$1&1*1,1T1V1Z1\1^1`1111111(h~hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phG1111111111111 2 222(2*2.202X2Z2`2b222222222222222 3 33333,3.36383<3>3F3H3h3j3l3n3p3~3333333뷢(h~hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph@3333333333334 4444 4$4(484:4B4D4F4J4R4T4X4Z4b4d4z4|4444444444444444444444$5&5,5.5<5>5J5L5N5R5طططططط(h~hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph@R5Z5\5`5b5n5r55555555555555556 664666:6>6F6H6t6v6x6|6666666666666666666666666666$7&7<7ƱƱh(`hB*KHaJph(h~hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph@.5556666>777J888N99:\::;v;;*<<<B===Z>> 1$WD` gd 1$`gd<7>7L7N7Z7\7~777777777777777777777888888>8@8D8F8H8J8\8`8n8r8z8|8~8888888888888888888۶۶۶۶۶۶۶۶ۡ(h~hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph?889999D9F9L9N9\9^9`9d9l9n9p9t9999999999999:::::::::R:T:Z:\:n:p:r:v:~::::::::::::::::::ֱֱֱֱֱֱֱֱֱ֢֢֢֢h(`hB*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph(h~hB*KHOJQJaJo(ph@:;;;;; ;$;2;6;>;@;b;d;f;l;n;t;v;x;z;|;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<<<<(<*<,<.<:<<<H<J<L<R<p<t<|<~<<<ٷٷ٢ٷٷٷٷٷٷٷٷٷ٢ٷٷٷ(h~hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph@<<<<<<<<<<<<<<<<<<<=== ===,=0=8=:=@=B=F=H=L=N=\=^=f=h=l=n=v=x=======================Ʊ٢٢٢Ʊh(`hB*KHaJph(h~hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph@==>>>>0>2>X>Z>`>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?? ??????"?$?,?.?2?4?\?^?j?l?r?t????????ɶɶɶɶɶɶɶɶɶɶɶɌɶɶɶɶɶɶɶɶɶ(h5hB*KHOJQJaJo(ph(h~hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph7>?t??.@@@BAAAA,BBB0CCC>DDDLEEEZFFGjGG"H 1$`gd?????????? @ @$@&@,@.@H@J@Z@\@d@f@x@|@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@AA AAAA(A*A0A6A۶۶ȡۡ۶(h~hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph76A8AA@ABATAVAZA\AdAfAzA|AAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBB&B(B*B,B.B2B4B:BDBDFD^D`DlDnDpDtDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEE.E0E2E6E>E@EBEHEJELEjElE~EEEEEEEֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱ֢֢֢֢֢h(`hB*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph(h5hB*KHOJQJaJo(ph@EEEEEEEEEEFF$F(F0F2F>F@FBFFFNFPFRFXFZFhFjFvFxF|F~FFFFFFFFFFFFFFFGG GGGG G"G&GTGXG`GbGhGjGGGGGGطƢطططط(h5hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph@GGGGGGGGGGGGGGG H"H$H0H2H4HfHjHrHtHzH|HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIII IIIII"I$Iطططط(h5hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph@"H|HH,IIILJJK\KKKVLLM`MMNnNN*OzOO,PPP:QQQ 1$`gd$I*I,I0I4II@IDIPIVIdIhIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJJ$J&JDJHJJJLJ`JdJJJJJJJJJJJJJJKK K KKK"K$K(K*K2Kʢܢ뷢(h5hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph@2K4K6K:KBKDKFKJKRKTKZK\KjKlKxKzKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLLLLLLLL,L.L2L4LLJLLLPLRLTLVL\L^LfLhLlLnLvLxLLLLLLLLططططh(`hB*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phHLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMMMMMMMMM M(M*M.M0M8M:MR@RDRLRNRpRtRRRRRRRRRRRRR SSSS(S*S6S8S>S@STSVS^S`SlSnSrStSSSSSSƱh(`hB*KHaJph(hlhB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph@Q>RRR@SSSFTTUfUUVbVVWZWW XhXX&YzYY(ZZZ0[[ 1$`gdSSSSSSSSSSSSSSSSSSTT.T2TDTFTJTNT^T`T~TTTTTTTTTUUU U UUULUPU`UbUdUfUUUUUUUUUUUUUUUUططططططط(hlhB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph@UUUUUUUUUUUUUUVV VVVVV"V*V,V0V2V:VW@WDWFWNWPWTWVWXWZW^W`WhWjWnWpWxWzW~WWWWWWWWWWWW X XXX,X.X:X]@]H]J]N]P]R]T]V]Z]b]d]p]r]~]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]^^^^^ ^$^&^.^0^F^H^V^X^d^f^h^l^^^^^^ط"hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phA^^^^^^^^^^^^^^^^_"_*_,_._2_:_<_R_T_b_d_p_r___________````"`$`6`:`J`L`T`V`\`^`b`d`````````````````a۶۶۶۶۶۶"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJphHaaaa"a$a2a6aNaPa\a^abadafahatavaza|aaaaaaaaaaaaaaaaaaabbbbbb b0b2bJbLb^bbbjblbrbtbbbbbbbbbbbbbbbbbcc۶۶ȶ۶۶۶"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJphHccc c"c$c&c,c.c6c8ccFcHcdcfc|c~cccccccccccccdddd(d,d.d0d^d`dldndzd|dddddddddddddddddee e"e*e,e2e4e:ef@fBfPfRf^f`fffffffffffffffffffffffffgg"hB*KHOJQJaJo(ph(h{ahB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph@4eeeBfffTggh^hhibiijdjj&kkk@lll^mm n`nno 1$`gdg(g*g.g0g8g:g>g@gRgTgZg\gdgfgrgtgggggggggggggggghhh&h(h,h.hFhHhThVh\h^hlhnhzh|hhhhhhhhhhhhhhhhhiii&i(i4i6iش(h{ahB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phG6i:ij@jLjNjZj\jbjdjhjljzj~jjjjjjjjjjkkk$k&kjknkkkkkkkkkkk&l*l:ll@ldlhlllllllllllllmmmm&m*m\m^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnnnn nnn$n&n2n4n8n:nHnLn^n`ndnhnpnrnvnxn$h(`hB*KHOJQJo(ph"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(phHxnnnnnnnnnnno o oooo&o*oBoDoHoJoPoTo`obohojoooooooooooooppppp"p2p4pLpNpPpTp\p^ptpvppppppppppppqqqqqh(`hB*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phHojoopvpp(qqqqrvrr,sss>tttJuuuXvv w\wwxrx 1$`gdqqqq q&q(qLqPq`qbqpqtqqqqqqqqqqqqqqqqqqqrrrrrrrrrr2r4rrBrDrLrNrPrTr\r^r`rdrlrnrtrvrrrrrrrrrrrssssh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phHsss&s(s*s,s2s4ssBsDsTsVsfshspsrs~sssssssssssst ttttt"t$t&t*t2t4t6t:ttJtLt`tbtrtttvtxt~tttttttttttttttttth(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phHttu uu"u$u,u.u2u4uBuFuHuJuPuRuZu\u`ubujuluuuuuuuuuuuuuuu v vvvvv>vBvRvTvVvXv^v`vhvjvnvpvxvzv~vvvvvvvvvvvvvvvvh(`hB*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phHvvvwww wwwDwFwRwTwZw\wzw|wwwwwwwwwwwwwwwwwwwxx x xxxxxx:x>xFxHxJxNxVxXxjxnxpxrxvxzxxxxxxxxxxxxxxxxط"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phHrxx&yyy.zzz@{{{L||}X}} ~f~~ |6H 1$`gd ;1$WD`;gdxxyy$y&yByDyFyJyXy\ydyfyxy|y~yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyz zzz,z.z4zBzDzLzNzPzTz\z^z`zdz|z~zzzzzzzzzzzzzطططططh(`hB*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phBzzzzzzzzz{{{ {{{${&{8{<{>{@{L{N{R{T{l{n{p{t{{{{{{{{{{{{{{{{{{{| |||0|2|6|8|@|֟֟֟֟֍֟֍ֲ֟֟֟֍ֲ֟֟֟֟֟֍ֲ֍֟֟֟֟"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phh(`hB*KHaJph(hA-hB*CJKHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph(hhB*KHOJQJaJo(ph7@|B|D|H|J|L|P|T|\|^|p|t|||~||||||||||||||||||||}}}$}&}6}8}@}B}N}P}V}X}Z}l}p}x}z}}}}}}}}}}}}}}}ططططط(h Y)hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph@}}}}}}}~~ ~ ~*~,~0~2~:~<~P~R~d~f~l~n~v~x~~~~~~~~~~~~~~~~~ 48PRTX`bdhprtxz|h(`hB*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phH "$0246DFX\|~ڀ܀ ,.@DFHJNPxz뷢뷢Ƣ(hRh hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph@Ёҁށ$&LNTV~"$(*24XZ\^dfnpƃȃԃփڃ܃ ɴ(hRh hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phFN^n̄&؅0چ4އ:JPb 1$`gd (*248:BDXZln|~„ƄȄʄ̄ЄԄ$&*.>@HJVX\^ʵ٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢$h(`hB*KHOJQJo(ph(hRh hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph@ąƅ΅Ѕօ؅*,.0<>@DRVnp|~†ĆІ҆؆چ24@BNP\^`fnp|~‡Ƈȇ؇ڇ܇އ"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phF.0268:FHJNVXZ`nrĈƈ҈Ԉ ,.24DFHJXZfhֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱ֢֢֢֢h(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph(hRh hB*KHOJQJaJo(ph@‰ΉЉԉ։މ"$&*8<NPRV^`bfȊʊΊЊ؊ڊފ $&(ططططططططط"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phH(,46:<\^`bnp̋΋֋؋ <>JLRbdfhvxz~ŒČ،ڌ $&ٷٷٷٷٷٷh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(phHhČxЍ(ގ<DXhr̓*ޔ: 1$`gd&.046>@bfnpvx΍Ѝލ"$&(:>VX\^fhjnvx~ĎƎ܎ގƢ(h2!hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph@24:<HJVXdfjltvڏ܏ "*,8:>@BDHJX\lnܐސ $,طططط"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phH,.BDVX| $&.046>@LNbdfhtvڒܒ *,\^fط"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phHfhlnprvxʓ̓ғԓܓޓ(*.2JLƔʔܔޔ "$468:>BJL^bjlnطططɷططططططhhKHOJQJaJ"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phBnrЕҕޕ46:<>@ĖƖʖ̖JLPRZ\hjvxz~֗ڗ ٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷ$h(`hB*KHOJQJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(phH@LNZn̚(86:J 1$`gd (*68DFLN˜ʘؘ̘ژޘXZ™ęƙʙؙܙlnطططططɧطhg`hKHaJhg`hKHOJQJaJo("hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph=ƚȚʚ̚&(>@nr̛Л؛ڛܛ ".068>@HJNPXZfhtvط"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phAƜȜԜ֜ڜܜޜ,.46DFRT`bnp|~Ɲȝܝޝ028:^bjlxzִִִִִִ֢֢֢"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph(hg`hB*KHOJQJaJo(ph@ҞԞ؞ڞ"$46HJLPRZ\ȟʟڟܟ $&.046VXZ\^ط(hg`hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph$h(`hB*KHOJQJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph@J\ dlƢrȣ ~ؤ,ڥܥޥgd';z 1$`gd(`gd 1$WD` gd 1$`gd^jl ƠȠРҠ֠ؠ "*,8:>@bdz|ΡСܡޡ"(hOJhB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(phhOJhKHaJhOJhKHOJQJo(hOJhKHOJQJaJo(6"$0248VZbdjlptĢƢԢ֢ HJVXZ^prƣȣʣң֣أطططططآ(hOJhB*KHOJQJaJo(phh(`hB*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(ph@ $(6:RTVZbdfj|~¤ФԤ֤ؤ"$*,.2Z\hj|¥ĥȥʥХҥإڥܥٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷʛ h(`h(hOJhB*KHOJQJaJo(ph$h(`hB*KHOJQJo(phh(`hB*KHaJph(h(`hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph=ܥޥ "$&(,.h0JmHnHuh h0Jjh0JUhrsjhrsUhhKHaJ hy7h &(*,. 1$`gd(`h]hgd &`#$gdrsgd';z0182P. A!"#$%S J@J cke $1$a$ CJKH_HaJmH nHsH tH$A@$ ؞k=W[SOBi@B nfhI>t>>>>!?M?t????@J@s@@@@"AMAyAAAA(BRB}BBBC.C[CCCC D5D_DDDDE0EZEEEEF5F^FFFFG1G\GGGG H6HaHHHHI@InIsIIIIJ1J\JJJJK=KhKKKKLDLrLLLLMIMsMMMM,N\NNNNO>OgOOOOPHPqPPPP#QNQ~QQQR(RPR~RRRS.S[SSSS T4T`TTTTU=UhUUUUVCVnVVVVWJWvWWWW(XSX~XXXX/Y^YYYYZEZsZZZZ'[S[[[[ \8\d\\\\]A]o]|]]]]^4^_^^^^ _7_d____`@`j````aDaraaaa"bLbvbbbb%cPccccd0d_ddddeBeneeee#fRffffg2g]gggghkčGqu~؎1_>jFtΑ+Xߒ 9f“Ht̔&Sܕ 6a<fAlØLxҙ-Z :gBnŜGvН)Vٞ6cFqϠ'R~֡0\ۢ3]:f̤פ.Zܥ3^ 7bBpɨDsɩ!Q{Ӫ,Yޫ 7d?lĭJt̮%Sٯ3^ <hClɲ"M~ٳ6eŴ'R~Ե5cJzٷ6c¸Ixй&IS~׺-Z :fDqǽKv;&R}տ-[9dBq$O|-V :fIv,[>k$N|3cAnJw)T,W<gFs#Ly%P{(T0[ 6`@l Qz+[<iHs Lw(T.Z?o!O{-^Ao$R+Y :eDp KxGq#P}/[ 7bEr!Lw._Hw&R;kGs%Nz/] 9eLy(S}1^CrKw-Y <iLz+U 7]gIw*S/\4b?kJu*T1]Dr&U 9 f   G r  * W   3 b   G t  'R1^CmHt(V 9gq'Q,X;c 8c>kCq(U3_=iHs$P.Y 3 `  !E!p!!!!"J"w""""+#X####$5$_$$$$%A%p%%%%%&S&~&&&'3'_''''(B(o(((()E)p))))$*R*}***+-+Y++++,A,m,,,,-K-y---.1.Z..../,/X//// 070d00001B1k11112I2v2222$3P3}333414_44445:5f55556E6o6666!7P7777868e8888 9P9999 :::i::::: ;6;_;;;;<?<k<<<< =N=z===>1>]>>>>?H?u????@K@w@@@@*A\AAAA B8BdBBBBC=CjCCCCDFDuDDDD$EMEvEEEE'FUFFFFG4G^GGGGHFHrHHHHICIpIIII"JMJ{JJJK-KYKKKK L5LbLLLLM@MoMMMM"NMNwNNNN%OUOOOOPBPrPPPP#QPQ}QQQR.R[RRRRRS.S[SSSST>TlTTTTUMUxUUUU,VXVVVV W7WdWWWWXGXsXXXX&YVYYYYZ=?BFHRKMO^RRTU(WXY[Z]_hazcenfinkmoq\stv\xz|~0pH8PR0fP"D4&~xF\28rJ0B$Vz4|vh>bL\ F n >HrXDn!4#$&((+-.02$4579h;>=>N@AlCfEF I"KMOQTVYZ\>_adfhkm*p:st;=(?@CDFH4K~MORQBSTVXZ\^`b?ABCDFGHIJLMNOPRSTUVXYZ[\]_`abcefghjklmnpqrstvwxyz{}~TUVWXZ[\]_`abcdfghijlmnoqrstuwxyz{}~   !"#$&'()*,-./1234^$-L7T@IR~\e"ox"ڧtvD l!)3=FP&Xa~ku(CLV`6js&}Ά<f$P2xJ!~+.5>"HQ[4eorxJ. $)/5;@EKQW^diou|Y^ekpv|%+05, !(!!@ @H 0( 0( B S ?oץpqlYrtN s^ R^G mS^I m>*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName LV ProductID!Ğ_l\^=N !$(+/23467;>BEJKMNSVZ]^afgijorvy}~ #&+.369<ADILPRVY^adglotw| !$),149<@BEHLOSVZ]acgilmoptw{~ <@CHKORVY]`dgknruy| "'*/269=@AW[\_dglostvw| "%*-148;?BFHMNPQVWYZ^`dfjmqtx{ "%*-138:?AFINQVY]`ehmpuw|} "&)-047<?CDFGKLNOSVZ]abdejmqrtuy| $',/359;?BGJORVX\_dglnsvz}     ! " & ) - 0 5 8 = @ D F I L Q T Y \ ` c g j o r u x |      $ ' + - 3 4 6 7 < ? C F I L Q T Y \ ` c g j n o q r t w { ~    # ( + 0 3 7 : > A F I K N R U Y \ a d i l p r u x }     # ' ( * + 0 3 8 ; ? B F I K N S V [ ^ c f j m q t v y ~     ! $ ) , 1 4 9 < A D H I K L P Q S T X [ _ b g h j k p s w z } "%*+-.36:=BCEFKNSVZ[]^cdfglotw{~ #&+.3467;>BEIJLMRUYZ\]abdeilqrtuy{ $&(+0269=@DGKNPSX[`cgjnquvxy| !$(+/269=?CFHIKLPRVY^afimpsv{} "%*,037:?BDGKNRUZ]adhkmpux|~  !#$),149<@CGHJKNOQRVY]`dgknrux{ !$'*.158<=?@DEGHLOPdhkpswxz{} #$&'+,./148;@ACDHKOPRSX[^afimpux|  %(-05689;>CFKLNOTW\_dgikpsx{ "%),-047;>BEILPQTV[^cfjmqty|}  !$(+038;?BFIKNSVZ]adilpstw{~ $%'(,-/058=?CFGJORWZ^aehmpruy{ !$(+/0238;?BFIKLNOSV[^beilqtvwyz~ '*/27:>AEHJKMNSTVW[\^_cfknsv~ !&)+,./47<=?@EFHINQVY[^cejkmnsv{} !$+.259<@CHKMPUX\_cfjmqtux| $&*-1489;<@CDGKNRUY\`chkmpux} $&+-25:<@CFIMPTW[^bdhknqux|     ! # ' ) - 0 5 8 = ? B E I L Q T Y [ _ b f g i j l o t w | !! ! !!!!!! !$!%!'!(!-!0!4!7!;!>!@!C!H!K!P!S!X![!`!c!h!j!m!p!u!x!}!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"" " """"""!"%"(","/"4"7"<"="?"@"D"G"J"M"R"U"Z"]"a"d"h"j"n"q"t"w"|"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""## # ##### #"#%#*#-#2#5#9#<#A#D#I#L#O#P#R#S#W#Z#^#a#e#f#h#i#m#p#t#w#|###########################################$$ $$$$$$ $"$%$*$-$2$5$:$=$B$E$J$M$O$P$R$S$X$[$`$b$g$i$n$q$v$y${$~$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%%% %%%%%%#%&%(%+%/%0%2%3%7%:%>%@%E%G%L%O%R%U%Y%\%a%d%i%j%l%m%q%t%x%y%{%|%~%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&&& &&&&&&!&&&)&,&/&3&5&:&=&B&E&I&L&P&S&U&X&]&`&d&g&k&n&s&v&{&~&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'''*'.'/'1'2'4'7'<'?'D'G'L'O'T'W'\'_'b'e'i'j'l'm'q's'w'z'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''((( ( ((((((((#(&(+(.(3(5(8(;(?(B(F(I(M(P(U(X(](^(b(c(e(f(j(m(q(s(w(z(~((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((())) ))))))")%)*)-)2)3)5)6);)=)?)B)F)I)M)P)T)W)[)\)^)_)c)e)j)k)p)s)x){))))))))))))))))))))))))))))))))))))*****#*&***+*-*.*3*5*:*>*A*B*D*E*I*J*L*M*R*U*Y*\*a*d*h*k*l*{**********************************************+++ ++++++++!+%+(+-+0+4+7+;+>+C+F+H+J+N+Q+U+V+X+Y+^+a+f+i+m+p+s+v+{+~++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,,, ,,,,,,,,!,$,),,,1,4,8,;,?,B,G,I,L,O,S,U,Z,],b,e,j,m,q,t,v,x,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-- - ----- -#-%-(-,---/-0-4-7-<-?-D-G-K-N-P-S-X-[-`-c-g-i-n-q-u-x-{-|--------------------------------... ......".%.(.).+.,.1.4.9.:.<.=.A.B.D.E.I.L.Q.T.W.Z.^.a.e.h.l.o.t.w.|................................../// / / ///////$/'/,///3/6/8/9/;/5>x>z>P?T?y?}???@@AAAAAACBGBBBCC-C0CCCCCD DDD EEDEHEoEsEEE9F=FFFFFGGGG H HJHNH}HHHHHHmInI{I~III JJ6J:JJJJJJJKKjKlKKKKKL LM!MNNRNVNNNNN6O:OOO9P=PLPPPsPuPQQ%Q'QRQVQQQRRuRyRRRRRRRRR SShSlSSSSS T T-T0TXT\TTTTTTTTT4U8UBUFUUUUUUUUUVVmVnVVVVVVVVVNWRWWWXXRXTXWX[XXXXXXYFYJYlYpYYYYYYYZ ZkZoZZZZZ4[8[\\:\<\=\A\\\\\]]E]I]]]]]]]L^N^^^__/_3_B_F_`_b_______```#`/`3`7`;`?`@`D`H```````aa,a0aaaaaaa!b#bDbHbXb\bbbbbbcOcTccccccccdedfdjdddAeEeHeLe|eeeeee"f%fXf\fffgg)g-g\g]ggggggggghhh!hPhThmhqhhhhhiigiki|iiiiiiii j$jNjRjjjjjjjllll.m2mnnOoSooooooooo2p6pppqq=qAq\q`qHrLrssssssss@tAtttttttttuuousuxuyuuuuuv"vvvw"w{wwwwww*x.xSxUxxxxy yy4y6ypytyyyyyyyzzFzJzmzqzzzzzzz#{${N{O{Z{^{{{{{{{#|$|1|5|||}}.}0}S}W}o}s}}}}}7~:~E~I~h~j~~~~~!#morv%)JNw{̀΀+/vx{΁ρҁց $FJim#'UYtxӃ׃QUrv&*lllllllllllllmm m)*+.9<tw14\` lo>B_`FIno<?abx|OR o r v w  ` c  G H a d S V v y W [ EFZ[67~89PS59fiad#$@CNOVY .1DE\]./:;ux -0<=BERS ?BKN yzDHVWknwz} HINQ $AC,-} 5 8 I L Q T ! !I!J!!!!!!!!!!!!!!!R"U"~"""" ##*#-#2#5#######$$"$%$:$=$C$D$`$a$v$y$$$$$$$$$6%:%N%O%Y%\%%%%%%%%%4&5&K&L&s&v&&&&&&&&&&&&& ' ''' ( (((q(s((((((())p)s)))))#*&*A*B*Y*\*a*d***++-+0+l+p+s+v+++++++Z,],v,w,,,,,--%-(-D-G-R-S---------!.%.(.).9.:.Q.T.|..............//M/N/}////00G0K0000011117282r2u22222|3}3333333333333$4(4N4Q4t4w4444444R5S5555555 6 66"6(6)656667777777777888888u9v99999 ::2:5:m:n::::: ; ;\;];|;;;;;;;;;;;; < <<< <!<;<?<f<g<<<<<<<<<<<"=%=]=`=c=g=======>>>>>>??? ?-?.?3?6?A?D?????'@*@-@1@Z@]@@@@@@@A AAAAABAEAHALAgAhAAAAA B B&B'BRBUBBBBB]C`CCCDDDDDDEEEEE"E'E(E8E;EnEoEEEFFF FFF3F4FSFVFFFFFFFGGQGRGkGlGGGGGGGGG H HHH6H7HIHJHeHfHHHHHHHMINIZI[IIIIIII;JKAKqKtKKKLL"L%L0L4LHLILLLLLLLLL$M%M>MAMYM\M{MMMMMMMMNNNNNNNNOO@OCOOOOO P PP PPPPPPPPPQQQQWQZQkQlQQQ(R+RDRHRLRORqRrRzR}RRRRRRRRRRR/S2SOSRSgShSvSySSSSS T TTT!T%T@TATLTPTWTXT[T_TTTTTdUgUUU:V;V?VBVVVVVVVWW/W2WWWWWWWXXQXRXjXkXXXXXYYTYUYYYYYYYZZ"Z%Z2Z5Z@ZDZZZZZZZ][`[}[[[[[[[[ \ \\\\\,]0]I]L]]]]]]]+^,^0^3^^^^^A_B_G_H_________________ ````.`/`n`o```````a a:a;aWaZaaaaaaaaabbbbbbbbcc]c`cccccccd d%d(dRdSddddddd e e e!eeeeeeeefEfHfMfNfffffffg g[g\g^g_ggghhDhGhhhhhii.i1iZi[iSjTjjjjjjjjjjjjjjjRkUkkkkkkkkk]l`lrlslllllllllll-m.mmm n nnn8n9nUnXnhnknvnznnn oo%o(olomooopp pppp8p9pppppppppqq,q-qCqDq}q~qqqqqqqqq1@1A1_1c1w1x1111111112272:2w2z2b3c3e3f333333333333344B4E4I4J4b4c4444444555"55595N5O5n5r555555555666!7t7u7z7{777777777888P9S9V999999999d:e:k:n:::::::::-;.;4;5;j;k;{;|;;;;;;;;;;;;;< <<<"<&<A<B<N<O<Q<R<|<}<<<<<<<#=$===>>>>>>>>>>>> ??+?.?3?4?R?S?y?z???????'@(@L@O@r@s@@@@@@@@@&A)A*A\AhAiAuAxAAAAA B BPBPrPPPPPPPPP{Q|QQQQQQQRRNRORRRRRRRRR)S-SBSCSHSKSRSSS~SSSSSSSSTTTT$T%TBTCTKTLT`TcTTTTTTTTTUUKULUNUQUVUYUUUUUUU[V\VjVmVVVVVVVVVVVVV W WZW[W~WWWWWWWWWWWW X XXXHXIXXXXXXY^Z_ZvZwZZZ3[6[`[c[g[h[[[[[[\\\&\)\T\U\\\\\\\$]']?]B]F]I]]]]]]]]]]]]]^^#^$^E^F^^^^^^^^^____4_5_C_D_i_j_______``%`&`B`C`x`y`````````aa6a7a?a@aHaIafagawaxaaaaaaaaaaaaa!b"b'b(b;b5>sII|]]70::RRllllllllllllm m;w@hllllllllllllm mxYXWd +[(`%Ffu A_`B.}rs,N "f 'T'N*b0?0GH4#98S:@<l<R-C5D|D E_AHSY\_jvy mPPPPPP"P$P,P2P6PLPVPXP^P`PbPfPlPrPxP~PPPPPPPPPPPP P$P8P<PDPZPlP:UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial;[SOSimSun 1 h"tK' Ku6n6u6n6A-!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[)l)l2QHX ?(`2 1 971J\R-N_o(u7b_o(u7bOh+'0| 8 D P\dlt 1 971 ΢ûNormal ΢û8Microsoft Office Word@`4<@LQ>@G(sAu6n6՜.+,0 X`t| ΢˾)l'  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./012345689:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&')*+,-./:Root Entry F>*sA<1Table7WordDocument2lSummaryInformation( DocumentSummaryInformation8(CompObjm FMicrosoft Office Word ĵ MSWordDocWord.Document.89q