ࡱ> )` RRhbjbj-{{ %pppppppL,x(("JJJ%%%"$$$$$$Sh^$!pŠ%%ŠŠ$ppJJE~~~ŠpJpJ"~Š"~~pp~J p EVjA ~"[0~~~p%9~G So%%%$$&X%%%ŠŠŠŠBH;Hpppppp 1906 --1996t^kN!hS TUS f N0bU_TJ\kN!hS TUSv9hnc 1.1906t^^l943t^%f9hnclV32t^7g 0y^wzy]ؚ~-Nf[iȉ 0 SJ\kNf[uY T0 2.1943t^y^1949t^9hnc 0wyؚkNub~Nȉh 0 0wyؚbSTyNȉh 0 0wy-NkN TUS 00V f[M|chHhv^ N[te0 3.1950t^^l996t^9hncf[!hYeRYf[M|chHh0 N0Y TMRRfS:NsY Tf[0 N0Vf[!hSS f[uNpeY TUS-N NSSb@b gf(W!hf[`Nv!hS0 V0bU_-NWo0MQ Ncck0Nf[uf[SfNf[!hchHh:NQ0 (N)y^ؚI{f[!heg 1906t^(nIQ}32t^)60 T(,{Ng) qT[ !S s0Si s;7s hTF~ Xm 10[ gf^ OP[s 5_Xwm suwi GRX RN 5_[n wn sls hNz ISj sof~g mOe k[Ft 5_ W NCQ s fo gwm _[Mz 5_le\n gc[ I<_ Ji0B N}?i _[(j gl 5_'Y7s 0/q RV-N shki KN+^ 3Tӌ msz ؚ][p gpJq 3Tӌҙ Igt Ji^s sIQq v; Ng_ leh s0f _l gl Ji0P xNW fa P `i NgNv s g8leq gq IP[} 1906t^12g(nIQ}32t^)49 T(,{Ng) YO ofT g[l s GY hT]_ ؚ{v̒ gXN O sF EQ R^t 5_SIy s9j fy Þ'Y gS }XW -yz ؚ+]N 0 s0hV syp _N O+i sXؚ -t Yۘ -X ofq sFQʓ /q s~Q ё\ NY ! N[ g\ hlt^ g_Jq 5_GRT O+S 8l0 se\ I'Yh Þ^PO gc yFQl U*X I'Yi 1908t^12g(nIQ}34t^)32 T(,{ Ng) sy GRʐ sVy4q g9jo suN s s TPO sFQt zx[{ sot h Ngye R ^ sFQp gp sNT Þ YOSu ؚYm_ sk g'Yʓ G%f Iey sVy9N UO ^p _lgwm 3T0a 3T GRk NgGSc gvQR gUc y2us 0 1910t^12g(n[~2t^)39 T(,{ Ng) afU GRP ^\O -ey%{ 3TKQN Ng/qt^ 3T CQ g Þa f nY_ g-N Ngh $\CQwm - 3t OeR Ji W 1qt^ Ro RIfj f ёz 5_o gFQz s[!S [|~; qW 5_][ |~eq g}p 0 it sqg lIQ>p s Oe sFQ 1gK[ Ng - 3TN"o Ng}fW 3T k(yYN0ND}) 1912t^2g(lVCQt^)112 T(,{Vg) zx[{ GRk g'Yʓ GRʐ R ^ G%f sFQp suN ؚYm_ gUc s TQO SeP gvQR h sot gp s 9}f sNT g9jo sk sVy9N 3T sFQt UO ^p cky25 T s T^ y 3T}k s[ s Wy sn UO/cr gl saBf FU;- gon 3To2m sN fX 5_[Sh s][` ÞCQW OW-N gz m` :c I^s RLq e s_UW 3T_hT Ngcku NgZ sKN Ng;a 5_S ^ 5_ 5_ckf 3T W se s|^\q sIQ g} Þ"Y̕ Se(ey40 T) -l_Z[ 5_0 IǑw ͅ^IQ ;_ s} UOSe -q f "Wxd #q R 3Tfa e[]p I?el 3T^IP 1g9} N Og I(W7z Ji_ Iea} zVy$ 3T`^ sOUY 3Tnm NgleN {IPb I(Wq k[ f{ seo _lNX _'Yfk -9N -Sp 3TX{ Ngofe 3TfO N sn '/Oy -!| Jiۘ IQ-N gU~g )Y; f sځ NgUMb ([y47 T) 1912t^7g$&,.NP\`htxz|. 0 < @ H b d    ( * 2 4 6 < @ B H J L R T Ț4h$Hh$HB*KHOJPJQJaJnHo(phtH1h$Hh$HB*KHOJPJQJaJnHphtH(h1h$HB*CJKHOJPJo(phh1h1B*KHaJph(h1h$HB*KHOJQJaJo(ph%h1h$HB*KHOJQJaJph2&.P0 d  * V X f n v ~ 1$gd1hPhT V X ^ f l n t v | ~ ųšyby-h$Hh$HB*KHOJPJQJnHphtH1h$Hh$HB*KHOJPJQJaJnHphtHh$Hh1B*KHaJph"h$HB*KHOJQJaJo(ph"h8B*KHOJQJaJo(ph4h$Hh$HB*KHOJPJQJaJnHo(phtHh8B*KHOJQJaJphh1h1B*KHaJph&    " $ * , 0 2 4 8 : < B D F H J L ;;;;ͥ;;;;;;͊m^;ͥh8h1B*KHaJph9h82h82B*OJQJ^JaJfHo(phq 4h$Hh$HB*KHOJPJQJaJnHo(phtH1h$Hh$HB*KHOJPJQJaJnHphtHh1h1B*KHaJph4h$Hh$HB*KHOJPJQJaJnHo(phtH-h$Hh$HB*KHOJPJQJnHphtH$  $ , 4 < D N V ^ f n v ~ 1$gd1L N T V \ ^ b d f l n t v | ~ պՕՃth >h1B*KHaJph"h >B*KHOJQJaJo(ph(h >h >B*KHOJQJaJo(phh8B*KHOJQJaJph4h$Hh$HB*KHOJPJQJaJnHo(phtH4h$Hh$HB*KHOJPJQJaJnHo(phtHh1h1B*KHaJph-  " * 2 : B J L N $dd1$[$\$a$gd11$gd1      " $ & ( * 0 2 8 : @ B H J L N V X \ ^ ` f j l r t v | ~ ժ𘆪ժժժժժժvh8B*KHOJQJaJph"h0B*KHOJQJaJo(ph#h8B*KHOJQJ^JaJph1h$Hh$HB*KHOJPJQJaJnHphtH"h >B*KHOJQJaJo(ph4h$Hh$HB*KHOJPJQJaJnHo(phtHh1h1B*KHaJph. ӫӂs^(hhB*KHOJQJaJo(phhh1B*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph-h$Hh$HB*KHOJPJQJnHphtH1h$Hh$HB*KHOJPJQJaJnHphtHh1h1B*KHaJph4h$Hh$HB*KHOJPJQJaJnHo(phtH"hB*KHOJQJaJo(ph  $ , 4 < D L N V ^ f p x 1$gd1    " $ * , 2 4 : < B D J L N T V \ ^ d f h j l n p v x | ӵӵӵӵӵӵӵӵӵӵӵӵӵӵӵӊsӵӵ-h$Hh$HB*KHOJPJQJnHphtH1h$Hh$HB*KHOJPJQJaJnHphtH"h8B*KHOJQJaJo(phh1h1B*KHaJphh1h8B*KHaJph4h$Hh$HB*KHOJPJQJaJnHo(phtH"h1B*KHOJQJaJo(ph*| ~ ֻoXֻoXֻֻֻFֻ"h8B*KHOJQJaJo(ph-h$Hh$HB*KHOJPJQJnHphtH1h$Hh$HB*KHOJPJQJaJnHphtHhh1B*KHaJph"hB*KHOJQJaJo(ph"hB*KHOJQJaJo(ph4h$Hh$HB*KHOJPJQJaJnHo(phtHh1h1B*KHaJph4hh$HB*KHOJPJQJaJnHo(phtH JLT\dlt~1$gd81$gd1  "&(*0vfMMM1h$Hh$HB*KHOJPJQJaJnHphtHh8B*KHOJQJaJphh+=h1B*KHaJph4h+=h+=B*KHOJPJQJaJnHo(phtH"hB*KHOJQJaJo(phhh1B*KHaJph(hhB*KHOJQJaJo(phh1h1B*KHaJph4h$Hh$HB*KHOJPJQJaJnHo(phtH046<>@FHJLRTZ\`bdjlrtvxz|~漦˼˼ˋ˼˼t˼˼˼b˼˼t"hiB*KHOJQJaJo(ph-h$Hh$HB*KHOJPJQJnHphtH4h$Hh$HB*KHOJPJQJaJnHo(phtH+hiB*KHOJPJQJaJnHphtHh1h1B*KHaJph4h$Hh$HB*KHOJPJQJaJnHo(phtH1h$Hh$HB*KHOJPJQJaJnHphtH& (0:BJRZhj$dd1$[$\$a$gd11$gd1ƫkT?(hKGhiB*KHOJQJaJo(ph-h$Hh$HB*KHOJPJQJnHphtH1h$Hh$HB*KHOJPJQJaJnHphtH"hiB*KHOJQJaJo(ph(hihiB*KHOJQJaJo(ph4h$Hh$HB*KHOJPJQJaJnHo(phtHhih1B*KHaJph4hih$HB*KHOJPJQJaJnHo(phtHh1h1B*KHaJph &(.0268:@BHJPRXZfhjl֩v_,h1h1B*KHOJQJ^JaJo(ph#hiB*KHOJQJ^JaJph"hKGB*KHOJQJaJo(phhih1B*KHaJph4hih$HB*KHOJPJQJaJnHo(phtH"hiB*KHOJQJaJo(phh1h1B*KHaJph4h$Hh$HB*KHOJPJQJaJnHo(phtH!lnpxz~ҿppppUpppp4hhB*KHOJPJQJaJnHo(phtH4hhB*KHOJPJQJaJnHo(phtHh%w3B*KHOJQJaJphh1h1B*KHaJph(h1h$HB*KHOJQJaJo(ph%h1h$HB*KHOJQJaJph-h1h1B*CJKHOJQJ^JaJph,h1h$HB*KHOJQJ^JaJo(ph!jp (08@HPZbj1$gd1$dd1$[$\$a$gd1  "$&(.068>@FHNPRTVXZ`bhjprxzϴ津ϴϊ4hhB*KHOJPJQJaJnHo(phtHh1h1B*KHaJph4hhB*KHOJPJQJaJnHo(phtH-hhB*KHOJPJQJnHphtH1hhB*KHOJPJQJaJnHphtH4jrzt $,4<DLT\dltv i1$`igd1$dd1$[$\$a$gd11$gd1$*HNjlprtzҹҹҹҹҹғҹҹҹҹҹғҹҹҹҹҹk(h1h$HB*KHOJQJaJo(ph%h1h$HB*KHOJQJaJphh1h1B*KHaJph-hhB*KHOJPJQJnHphtH1hhB*KHOJPJQJaJnHphtH4hhB*KHOJPJQJaJnHo(phtH#h%w3B*KHOJQJ^JaJph* "$*,24:<BDJLRTZ\bdjlrtvxzɹɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɌs1hhB*KHOJPJQJaJnHphtH"hM?B*KHOJQJaJo(ph4hhB*KHOJPJQJaJnHo(phtHhM?B*KHOJQJaJphh1h1B*KHaJph%h1h$HB*KHOJQJaJph(h1h$HB*KHOJQJaJo(ph'z|~;;;ͥ;;;;;;ͥ;;;n[%h1h$HB*KHOJQJaJph(h1h$HB*KHOJQJaJo(phhM?B*KHOJQJaJph"hM?B*KHOJQJaJo(ph1hhB*KHOJPJQJaJnHphtHh1h1B*KHaJph4hhB*KHOJPJQJaJnHo(phtH-hhB*KHOJPJQJnHphtH# $,4<DL i1$WD2`igd821$gd1 "$*,24:<BDJLNTVX^`bhjlrtv|~ʺwwwwwww1h#7h#7B*KHOJPJQJaJnHphtHh1h1B*KHaJph4h#7h#7B*KHOJPJQJaJnHo(phtHh#7B*KHOJQJaJphh1hgB*KHaJph"h1B*KHOJQJaJo(ph(h1h$HB*KHOJQJaJo(ph.LV`jt~ (08@H1$gd#71$gd1ռռռՒՒռՃռՒՒՒՃqռqq"h#7B*KHOJQJaJo(phh1h#7B*KHaJph%h1h1B*KHaJnHphtH-h#7h#7B*KHOJPJQJnHphtH1h#7h#7B*KHOJPJQJaJnHphtH4h#7h#7B*KHOJPJQJaJnHo(phtHh1h1B*KHaJph*  &(.068>@FHNPѸю|m^^mm^K%h1h#7B*KHOJQJaJphh1h#7B*KHaJphh1h1B*KHaJph"h#7B*KHOJQJaJo(ph%h1h1B*KHaJnHphtH-h#7h#7B*KHOJPJQJnHphtH1h#7h#7B*KHOJPJQJaJnHphtH4h#7h#7B*KHOJPJQJaJnHo(phtH%h1h#7B*KHaJnHphtHPTXZ\^`fhnpvx~ &(.04ɹɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞ4h#7h#7B*KHOJPJQJaJnHo(phtHh#7B*KHOJQJaJphh1h1B*KHaJph%h1h#7B*KHOJQJaJph(h1h#7B*KHOJQJaJo(ph;H^`hpx (081$gd1468>@FHNPVX^`fhlnpvx~ֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻ-h#7h#7B*KHOJPJQJnHphtH1h#7h#7B*KHOJPJQJaJnHphtH4h#7h#7B*KHOJPJQJaJnHo(phtHh1h1B*KHaJph4h#7h#7B*KHOJPJQJaJnHo(phtH48@HPX`hpx^ ^(^0^8^$dd1$[$\$a$gd#71$gd1^^ ^^^^^^^ ^&^(^.^0^6^8^>^@^F^H^N^P^V^X^^^`^f^h^j^l^n^ܸǶܸk-h#7h#7B*KHOJPJQJnHphtH1h#7h#7B*KHOJPJQJaJnHphtH4h#7h#7B*KHOJPJQJaJnHo(phtHUh1h1B*KHaJph(h1h$HB*KHOJQJaJo(ph%h1h$HB*KHOJQJaJphh#7B*KHOJQJaJph*(lVCQt^)56 T(,{Ng) __-W xr gCQFQ Ngy^ sJii~ !Lq sGR Pk}=k -"oo NgbO Ng Wt SCQ ؚu z Tf 5_y 'Y^ ӗ[T[ Þeqe Þ WĖ I"%f _lm s_[n T<_ _[J xkGY sl s1 s]la Idoe Jif} Pk}o l s7s -IfS zm 3T g I'Y gW/X s|vy^ gm T I}l 5_AQo Þ"YF{ `l-h gofo gvQ{ I'Ywi Jij_ !S̒ Ȍ R e\fW sy_ Ng%fu s}X 1913t^2g(lV2t^)36 T(,{mQg) 19}s s ( fW }&z [Xޓ Þvl] s0d s|~j g z 3TpXosXNg1\*Xs'Ya sԚin~gsZtsVy. Uyl_ؚ5sʃ8R[f sJUO8lW smi_+(y[y_es20 T)   PAGE PAGE 1 8^@^H^P^X^`^h^r^z^^^^^^^^^^^^^^^^_ ___"_*_1$gd1n^p^r^x^z^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_____ ______彦彦彦彦-h#7h#7B*KHOJPJQJnHphtH1h#7h#7B*KHOJPJQJaJnHphtHh1h1B*KHaJph4h#7h#7B*KHOJPJQJaJnHo(phtH7__ _"_(_*_0_2_8_:_@_B_H_J_P_R_T_X_Z_\_b_d_j_l_r_t_z_|_____________________ʻʻʻʻʻʻʻʢʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʢh#7h1B*KHaJph1h#7h#7B*KHOJPJQJaJnHphtHh1h1B*KHaJph4h#7h#7B*KHOJPJQJaJnHo(phtH4h#7h#7B*KHOJPJQJaJnHo(phtH/*_2_:_B_J_R_\_d_l_t_|________________``&`0`1$gd1________________```````````$`&`(`,`.`0`6`8`>`@`F`H`պssssssa"h#7B*KHOJQJaJo(ph(h1h$HB*KHOJQJaJo(ph%h1h$HB*KHOJQJaJphh#7B*KHOJQJaJphh1h1B*KHaJph4h#7h#7B*KHOJPJQJaJnHo(phtHh82h1B*KHaJph6h82h82B*OJQJ^JaJfHphq &0`8`@`H`P`X```j`t`~````````````````a aaa$a1$gd1H`N`P`V`X`^```b`f`h`j`l`n`p`r`t`v`z`|`~```````````````````````````````````````a嫔嫔嫔-h#7h#7B*KHOJPJQJnHphtH1h#7h#7B*KHOJPJQJaJnHphtH"h#7B*KHOJQJaJo(phh1h1B*KHaJph4h#7h#7B*KHOJPJQJaJnHo(phtH:aa a aaaaa"a$a&a*a,a.a4a6aa@aBaDaFaHaNaPaRaZa\a^a`abafahajaparaժՃp[p[p[p[p[(h1h$HB*KHOJQJaJo(ph%h1h$HB*KHOJQJaJphh#7B*KHOJQJaJph-h#7h#7B*KHOJPJQJnHphtH1h#7h#7B*KHOJPJQJaJnHphtH"h#7B*KHOJQJaJo(ph4h#7h#7B*KHOJPJQJaJnHo(phtHh1h1B*KHaJph#$a.a6a>aHaPaRaaaaaaaaaaaaaaabb b6b8b@bJb$dd1$[$\$a$gd11$gd1rata~aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabb bbbbȸȝȝȝȝȝȝȝȝȝȝȝȝȝȝ1hYjhYjB*KHOJPJQJaJnHphtH4hYjhYjB*KHOJPJQJaJnHo(phtHh#7B*KHOJQJaJphh1h1B*KHaJph(h1h$HB*KHOJQJaJo(ph%h1h$HB*KHOJQJaJph)bbbbb b&b(b,b0b2b4b6b8b>b@bBbDbFbHbJbPbRbTbVbXbZb\bbbhbjbpbvbxb~bbbḇw``-hYjhYjB*KHOJPJQJnHphtH#h#7B*KHOJQJ^JaJphh1h1B*KHaJph1hYjhYjB*KHOJPJQJaJnHphtH4hYjhYjB*KHOJPJQJaJnHo(phtH1hYjhYjB*KHOJPJQJaJnHphtH4hYjhYjB*KHOJPJQJaJnHo(phtH%JbRb\bjbxbbbbbbbbbbbbbbcccc,c4cBcPcXcfctc|c1$gd1bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcccccccc$c*c,c2cռռռռռռռsռռ-hYjhYjB*KHOJPJQJnHphtHhB*KHOJQJaJph"hB*KHOJQJaJo(phh#7B*KHOJQJaJph1hYjhYjB*KHOJPJQJaJnHphtH4hYjhYjB*KHOJPJQJaJnHo(phtHh1h1B*KHaJph-2c4c:c@cBcHcNcPcVcXc^cdcfclcrctczc|ccccccccccccccccccccccccccccccռռռռռլռռռռռռռռh +B*KHOJQJaJph,h1h1B*KHOJQJ^JaJo(phhB*KHOJQJaJph1hYjhYjB*KHOJPJQJaJnHphtH4hYjhYjB*KHOJPJQJaJnHo(phtHh1h1B*KHaJph.|cccccccccccd ddd$d,d4ddBdDdFdLdNdPdTdVdXd^d`dfdhdndpdvdxd~dddddddddddddddӫӫӛīӫӫӫӫӫh +B*KHOJQJaJph1hYjhYjB*KHOJPJQJaJnHphtHh1h1B*KHaJph4hYjhYjB*KHOJPJQJaJnHo(phtH"h1B*KHOJQJaJo(ph8pdxdddddee@eFeLeNeTeZe\ebehejelepereteeeeeeeeeeeeeeeee;ͥͥͥ;ͥͥͥͥͥ;ͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥ1hYjhYjB*KHOJPJQJaJnHphtHh1h1B*KHaJph4hYjhYjB*KHOJPJQJaJnHo(phtH-hYjhYjB*KHOJPJQJnHphtHAeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeff fffff f(f,f.f0f2f4f6fgDgFgHgJgPgVgXg^gdgfghgjglgngtgvg|g~ggggggggggggggggg̦̦̦̦̦̦̦̦̦̦̦̦̦̦̦̦̦̦̽-hYjhYjB*KHOJPJQJnHphtHh1h1B*KHaJph1hYjhYjB*KHOJPJQJaJnHphtH4hYjhYjB*KHOJPJQJaJnHo(phtHAggggggggggggggghhhhh hhhhhhh h,h.h0h2h4h6hBhDhFhHhJhLhNhPhRhϴϴϴ楝}yn}yh820JmHnHuhw}Phg hg0Jjhg0JUhHjhHUh1h1o(h1h1B*KHaJph4hYjhYjB*KHOJPJQJaJnHo(phtH-hYjhYjB*KHOJPJQJnHphtH1hYjhYjB*KHOJPJQJaJnHphtH*hhh0h2h4hJhLhNhPhRhh]hgdg &`#$gdw}P 0182P. A!"#$%S = 0182P:p8. A!"#$%S P = 0182P:p8. A!"#$%S P 9 0182P:p8. A!"#$%S = 0182P:p8. A!"#$%S P 9 0182P:p8. A!"#$%S = 0182P:pi. A!"#$%S P 9 0182P:p8. A!"#$%S = 0182P:p%w3. A!"#$%S P 9 0182P:p8. A!"#$%S = 0182P:pM?. A!"#$%S P 9 0182P:p8. A!"#$%S = 0182P:p#7. A!"#$%S P = 0182P:p#7. A!"#$%S P 9 0182P:p8. A!"#$%S = 0182P:p#7. A!"#$%S P 9 0182P:p8. A!"#$%S = 0182P:p#7. A!"#$%S P 9 0182P:p8. A!"#$%S = 0182P:p#7. A!"#$%S P = 0182P:p#7. A!"#$%S P 9 0182P:p8. A!"#$%S = 0182P:p. A!"#$%S P 9 0182P:p8. A!"#$%S = 0182P:p +. A!"#$%S P 9 0182P:p8. A!"#$%S N@N cke $1$a$$CJKHPJ_HaJmH nHsH tH$A@$ ؞k=W[SOBi@B nfh?ABDFGHI jjLH88^*_0`$aJb|cpdhRh !%'+-58:=@CEJPh '!!8@0( B S ?ؤx n* o* >*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName ProductID '.04:<=>X_bf  !$%&),/367:;>?BCFGJKNORSVWZ[^_bcdfghklmopqtuxy|}~  !$+,./03569:;>ADEFHIJMNQRUVYZ]^abefijmnqruvyz}~ #&)*-.12569:;=>?BCFHKLOPQSTUXY\]`adehjkmnorsvwz{~  #$'()+,-014589<=@ADFIWXZ[jm{~  !"%&)*-.12569;<>?@CDGHIKLMPQTVYZ]^abcefgjknqsuwz}~  #$'(*,-03478;<?@CDGHKLOPSTWX[\_`cdghklopstwx{|  #$'(+,/0345789<=@ADEFHIJMNQRUVYZ]^abefijmnqrsuvwz{|~  #$'(+,/01345689:;=>?@BCDGHKLOPSTWX[\_`cdghklmopqrtuvyz}~      ! # $ % ( ) * , - . 1 5 8 < ? @ C G H J K O R S V Z ] a d e h k p r s w x z { |        ! " # & ' ( * + , / 0 3 4 7 8 ; < ? B H J K M P T W [ ^ b e h k o r v y }      " % ) , 0 3 6 9 = @ D G K N O R V Y ] ` a h j k o r v y }     ' *  *,2367:;>?BCFGJKNORSVWZ[^_bcghklpqtuxy|}  !$'?EIJMNQRUVYZ]^abefijmnqruvyz}~ $&)*-.12569:>?BCFHKLOPTUXY\]`adehjnsvwz{~  #$'(,-014589<=@ADF~  !"%&)*-.12569;?@CDGHLMPQTVYZ]^abfgjknz}~  #$.03478;<?@CDGHKLOPSTWX[\_`cdghklopstwx{| #$'(+,/03489<=@ADEIJMNQRUVYZ]^abefijmnqrvwz{ #$'(+,/0459:>?CDGHKLOPSTWX[\_`cdghklpquvyz}~     $ % ( ) - . 4 5 ; < ? @ F G N O R S Y Z ` a d e h j t w { |        " # & ' + , / 0 3 4 7 8 ; < ? A L M e h  3 6 N O l o      ' * s     ' *     ' * Kn_*L}KG$ +093%w38 >M?$Hw}P}v\Yjqo{UR|iH+=}1$g82#7 @) @@^UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial;[SOSimSun;ўSOSimHeiC .PMingLiUe0}fԚUSimsunTimes New Roman 1h(rK'ƓK$k9 9 -!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[d 2QHX ?121906 --1996t^kN!hS TUS_o(u7b_o(u7bOh+'0 $ D P \hpx1906 --1996ҵУ ΢ûNormal ΢û36Microsoft Office Word@B@_>@?@ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FPcSVjA1TableOWordDocument-SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjm FMicrosoft Office Word ĵ MSWordDocWord.Document.89q